آرشیو / برچسب ها / آسیب های اجتماعی

تشکیل مجمع خیرین شهرستان بابلسر برای حل آسیب های اجتماعی بابلسر  ضروری است
نصیرپور بیان داشت؛

تشکیل مجمع خیرین شهرستان بابلسر برای حل آسیب های اجتماعی بابلسر ضروری است

اختصاصی مازندشورا: این فعال اجتماعی به آسیب های اجتماعی موجود در بابلسر که تهدیدی جدی برای جمعیت در حال رشد این شهر گردشگری، دانشجوئی محسوب می شود گفت: تشکیل مجمع خیرین شهرستان بابلسر برای حل آسیب های اجتماعی بابلسر ضروری است.

19 ماه, 2 هفته, 4 روز قبل

فرهنگی جاودانه
یادداشتی از احسان قاسمی:

فرهنگی جاودانه

اختصاصی مازندشورا: آسیب های اجتماعی را در نظر بگیریم که از نبود پدر، همسر، فرزند در خانواده برای اعضای خانواده پیش می آید و شاید مشکلات اقتصادی که باعث شود فرزندی نبود پدر را با ترک تحصیل جهت امرار معاش جبران نماید

32 ماه, 3 هفته, 6 روز قبل

X https://sport45.site/