آرشیو / برچسب ها / آمایش سرزمینی

الزامات بحران کشاورزی در مازندران

الزامات بحران کشاورزی در مازندران

مازندشورا: آن زمانی که سند نابودی اقتصاد مازندران (کشاورزی)، با استقرار صنایعی که حیاتی و استراتژیک نبوده اند، امضاء می شده است. کارخانه هایی که بدون در نظر گرفتن اصل (آمایش سرزمینی) و (مسکن وار) به بهانه ی اشتغال، به جز خطرات شدید زیست محیطی و ... و نهایتاً نارضایتی عمومی، سهم دیگری برای مردم نداشتند

35 ماه قبل

X https://sport45.site/