آرشیو / برچسب ها / رفاه پایدار

 نقش حكمروایی خوب شهری بر كیفیت زندگی شهری

نقش حكمروایی خوب شهری بر كیفیت زندگی شهری

مازندشورا: هدف حکمروایی خوب، توسعه انسانی پایدار است و در آن بر کاهش فقر، ایجاد اشتغال و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و توسعه زنان تاکید شده است و رویکرد مشارکت و شفافیت در آن اهمیت دارد

38 ماه, 1 هفته, 1 روز قبل

X https://sport45.site/