آرشیو / برچسب ها / مازندران ورزشی

ورزش مازندران طبیب می خواهد نه حبیب
نقدی بر عملکرد ورزشی مدیر غیرورزشی!

ورزش مازندران طبیب می خواهد نه حبیب

اختصاصی مازندشورا : به قول برخی از دوستان ورزش بیمار مازندران طبیب می خواهد نه حبیب تا سیر نزولی آن که از زمان آمدن حسین زادگان آغاز شد به پایان برسد. تدبیری ویژه نیاز است تا ناامیدی از ورزش مازندران رخت ببندد

37 ماه, 3 روز قبل

X https://sport45.site/