مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 1807 -تاریخ انتشار : شنبه 28 دی 1392 -ساعت : 18:17

چاپ به اشتراگ گذاشتن
3 درخواست شخصی يا 3 اشتباه شورا شهر بابل؟

3 درخواست شخصی يا 3 اشتباه شورا شهر بابل؟

مازند شورا: بعضي ها می گويند اعضای شورای شهر بابل سه در خواست شخصی داشتند و بعضی ها می گويند سه اشتباه کاری کردند؛

مازند شورا: در شهربابل بعضی‌ها می‌گویند اعضای شورای شهربابل سه درخواست شخصی داشتند وبعضی ها می گویند سه اشتباه کاری کردند؛با این اوصاف دریادداشت گذشته قول دادیم نحوه معرفی نیرو به شهرداری بابل ازسوی اعضای شورای شهربابل راتشریح کنیم.

می‌دانیم مردم شریف بابل امیدزیادی داشتندپس ازشروع به کارشورای چهارم ،روندتوسعه شهربابل شتاب بیشتری بگیردتاازاین منظر مشکلات عمده شهربه مرور مرتفع شود.

انگار امید همه مان با این روندکاری شورای شهر بابل کم کم داردبه یاس مبدل میشود،متاسفانه اعضای شورای شهربابل تاکنون هیچ فعالیت مفید و اساسی برای شهر بابل انجام نداده اندولی درعوض برای خودشان سه درخواست شخصی داشتند و بایدگفت اکثرابه نوعی به نوایی رسیدند

درخواست اول: وام 36میلیون تومانی خودروبرای هریک ازاعضای شورای شهرکه صد البته قرار بود با اخذ وام ، دیگر از خودرو و اموال شهرداری استفاده نشود، ولی افسوس و صد افسوس که برغم اخذ وام ازسوی بعضی ازاعضابازازخودروهای شهرداری استفاده میشود.

اعضای شورای شهربابل بهتراز ما می دانند وضع کوچه های شهر اسفباراست،این عزیزان می توانستند به جای اخذ وام خودرو ، از خودروهای شهرداری مثل الان که دارند بهره می برند، استفاده کنند و وام درخواستی رابرای رفع مشکلات کوچه های شهر در اختیار شهرداری بگذارندتا از این منظر مردم پس ازمشاهده عمران و آبادانی کوچه ها دعاگوی این عزیزان باشند آقایان اعضای شورا، آیا این روند خدا پسندانه تر نبود؟

دومین حرکت شخصی شوراییان ،معرفی نیرو برای جذب به شهرداری بابل خارج ازضوابط بوده است متاسفانه اعضای شورای شهربابل بدون برگزاری فراخوان عمومی ،نیرو به شهرداری معرفی کردند،طبق اسناد مستند ،جذب نیرو درشهرداری ها ممنوع است،حال اعضای شورای شهر بابل چگونه این حق را برای خودشان قائل شدند ت اخارج ازضوابط و قانون،نیرو به شهرداری بابل معرفی کنند؟ خداعالم است. جالب اینکه یک عضو شورا در تماسی با ما اعلام کرد چرا من باید یک نیرو به شهرداری معرفی کنم و دیگر عضوشو را چندنفر؟ اگر این موضوع صحت داشته باشدکه طبق بررسی ما با واقعیت بسیارنزدیک است،بایدبرای خودمان غبطه بخوریم که امید زیادی داشتیم تامشکلات شهربه دست این عزیزان رفع شود.

البته ازاعضای شورای شهر بابل این سوال راداریم که صدالبته سوال بسیاری از مردم بابل است،شماکه تاکنون نتوانستیدکوچک ترین کارعمرانی رابرای شهربابل تدوین کنید و به اجرا درآورید،چگونه به خوداین حق را میدهیدبدون ضوابط ورعایت قانون،نیرو به شهرداری معرفی کنید؟

بعضی از اعضای شورادرپاسخ به اعتراض شفایی ماگفتند: به ما اعلام کردند نامه ای آمده است که اعضای شورا می توانند نیروبرای جذب به شهرداری معرفی کنند،به این عضوگفتیم آیا نامه راشخصا دیده اید؟باکمال تاسف اعلام کردخیر،اما، ما به این عضو شورا اعلام کردیم ماهمه نامه وزارت کشوروهم نامه استانداری مازندران خطاب به شهرداران را داریم که جذب هرگونه نیرو درشهرداری ها و زیرمجموعه شهرداری هاراممنوع کرده است.

بااین اوصاف ازاعضای شورای شهر بابل می خواهیم اگرنامه جذب مجاز نیرو رادارند،دراختیارمان قراردهنداین قول رامی دهیم برای رفع سوء برداشتهانامه راچاپ کنیم تامردم بدانند کاراین عزیزان قانونی است.

امادستورالعمل صریح وواضح وزارت کشور واستانداری مازندران که هردونامه دراختیارمان قراردارد،انعقاد قرارداد جدید به هرنحو را ممنوع کرده است.هم ما،هم مردم امیددارنداعضای شورای شهربابل که مصوبه برای اجرا در شهربابل وضع می کنند،خودشان تابع قانون باشند.

البته بک عضو محترم شورابه دلایلی ازذکرنام ایشان خودداری می کنیم درجایی عنوان داشت به خبرنگاران چه ربطی داردکه مامی خواهیم نیرو به شهرداری معرفی کنیم؟بایدبه این عزیزبگوییم شهرداری بابل باپول مردم اداره میشود،باهمین منظرهم ما وهم همه مردم شهربابل می توانندبرتمامی فعالیت های جاری و ساری درشهرداری نظارت داشته باشندهم این عزیز و دیگر اعضای شورای شهر بابل بهتر از ما می دانند شهرداری بابل مازاد نیرودارد و حتی نمی تواندحقوق پرسنل فعلی راتامین کندچه رسدبه نیروی جدیدآن هم خارج ازضوابط؟

بااین تفاسیرتکلیف پروژ ه های عمرانی شهرچه میشودخداعالم است؟

آقایان اعضای شورای شهربابل شما رای مردم را گرفتیدتامشکلات آنهارارفع کنیدنه اینکه با افزایش نیرو مشکلی برمشکلات شهرومردم بیفزایید؟

سومین درخواست اعضای شورای شهربابل: خرید بلیت انبوه استخر و توزیع بین اعضای شورا بوده است.

این وضع درحالی است که شهرداری بابل قبلا بلیت استخرخریداری وبین پرسنل شهرداری واعضای شوراتقسیم کرده بود،چراشمااعضای محترم شورامجددا1500تا2000قطعه بلیت خریداری وبین 13عضو توزیع کردید؟

شماکه بهتر از مامی دانید شهرداری بابل باکمبود شدید اعتبار مواجه است پس چرا اعتبارات ناچیز شهرداری رادرجاهای غیرضروری هزینه می کنید؟

البته شورای چهارم اشتباهات دیگری هم داشته است که دراین مقال نمی گنجد این سه مورد مطرح شده، چون صددرصد برای ما و خیلی ها مسجل است را نگاشتیم تاشاید اعضای شورای شهربابل همانگونه که به فکر رفع مشکلات شخصی شان هستند به همان اندازه به فکررفع مشکلات شهر بابل باشند به امید آنروز؟/ پیک خزرلینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : بابل - شورای شهر - تخلف - اشتباه - جذب نیرو - وام - بلیط استخر - -

نظر شما در مورد : 3 درخواست شخصی يا 3 اشتباه شورا شهر بابل؟

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها