مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 32125 -تاریخ انتشار : سه شنبه 28 شهریور 1396 -ساعت : 12:55

چاپ به اشتراگ گذاشتن
اصلی ترین محور گردشگری شیراز زشت ترین فضای شهری را دارد

رئيس گروه تخصصي معماري نظام مهندسي كشور:

اصلی ترین محور گردشگری شیراز زشت ترین فضای شهری را دارد

مازندشورا: رئيس گروه تخصصي معماري و نایب رئيس كميسيون انرژي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با اعلام اين مطلب گفت: انجام برخي اقدامات در زمينه توسعه جنوب شهر در مديريت سابق شهرداري و توجه به نقاط محروم كاري خوب و در خور توجه است اما ناتمام ماندن برخي طرح ها نيز جاي سوال دارد

مازندشورا:

وي افزود: البته ما نميگوييمكه اين بافت را تخريب كنند اما نگاه به بافت فرهنگي و تاريخي شهر نبايد تنها نگاهموزه اي باشد، آن هم با توجه به موقعيت شهر شيراز كه شهري زلزلهخيز است. عضو هياتمديره دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس ادامه داد: يكي از مسائلي كهبايد در اين زمينه به آن توجه شود و حايز اهميت است آسيب شناسي ساختار بافت هاي فرسودهو بافت هاي ميانه شهر است. تنها توجه به اين نكته كه در مواقع بحراني مانند آتشسوزي، سيل، زلزله و يا حتي در زمان ارايه فوريت هاي پزشكي به يك بيمار چگونه باعرض كم اين معابر امداد رساني انجام مي شود، ما را به عمق فاجعه اي كه در كمين اينبافت است مي رساند كه البته در اين راه تعامل سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري ميتواند گره گشاي مشكلات باشد.

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز با انتقاد از توجه به نوعاقليم و فرهنگ شهرها در معماري و ساخت و سازها گفت: يكي از مهم ترين دغدغه هاي موجوددر حوزه معماري شهري يكسان سازي و همسازي تمامي نقاط كشور است و امروزه متاسفانهشاهديم كه بدون توجه به مولفههاي هويتي و فرهنگي نقاط مختلف كشور از يك نوعمعماري، طراحي و مصالح براي ساخت و ساز استفاده مي شود كه جا دارد سازمان هاي نظاممهندسي نيز با توجه به سيما و كالبد شهرهاي مختلف مولفه هايي موثر را در اين زمينهدر نقاط مختلف براي رشتههاي هفت گانه مهندسي ساختمان تعريف كنند همان گونه كه درشيراز هم امروز شاهد استفاده از مصالحي هستيم كه با اقليم ما سازگاري ندارد و بهرغم پشتوانه فرهنگي ديگر به بحث پايتخت فرهنگي بودن شيراز هم توجه نميشود.

نصر با اشاره به نقش زيباسازي در زندگي شهرنشيني و در كنار آن توجه بهمقوله امنيت در بافت شهري گفت: يكي از مواردي كه در طراحي محيطي و امنيت شهري بايدمدنظر طراحان شهر باشد جلوگيري از جرم خيزي اين گونه فضاهاست كه بايد در زيباسازي شهرهم مورد توجه قرار گيرد.


وي اضافه كرد: اصلي ترين برنامه شهرداري ها در شهرهاي رو به رشد و ياپيشرفته ارتقای مداوم كيفيت محيط، سيما و منظر شهري است اما در كلانشهرهاي مازيباسازي مقوله اي فرعي به شمار مي رود كه در بسياري موارد به آن نگاه سياسي نيزمي شود.


رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با تاكيد برتوجه بيشتر مديريت شهري بر افزايش كيفيت محيطهاي شهري ادامه داد: در زمينه تعاملميان ساكنان شهرها و تحقق معناي شهروند جا دارد كه پروژه هاي زيباسازي نيز در اينمسير حركت كنند.


وي خواستار توجه بيشتر مسئولين شهر به حوزه حمل و نقل و استفاده ازمدل هاي مختلف حمل و نقل در شهر شد و گفت: ما نبايد حمل و نقل بهينه شهري را تنهامترو بدانيم بلكه بايد از تكنيك هاي نوين در توسعه معابر و نيز مدل هاي مختلف حملو نقل استفاده كنیم.


نصر گفت: يكي از مواردي كه در زندگي امروز در سطح دنيا مدنظركارشناسان حوزه حمل و نقل قرار دارد توجه به انسان مداري در ساخت و سازهاي شهرياست كه در اين ارتباط توجه به عابر پياده نقش بسيار مهمي دارد و به همين دليل ماناگزير هستيم كيفيت فضاهاي محيطي را براي مردم تقويت كنيم.


نایب رئيس كميسيون انرژي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشورگفت: يكي از مواردي كه براي امنيت شهروندان در گذر از عرض معابر ديده شده ايجادگذرگاه هاي پياده، پل هاي عابر پياده و گذرگاه هاي زيرزميني است كه در اين ارتباطبايد به اين نكته توجه شود كه پل هوايي عابر پياده به معناي واقعي محل امني برايعبور و مرور شهروندان باشد نه مانند تونل هاي وحشتي كه امروز بر فراز برخي معابرساخته شده و به محلي براي حضور دست فروشان و بزهكاران تبديل ميشود آن هم با پله هاينامناسب كه فرد بايد به سختي از آن بالا برود و بعد هم ما انتظار داشته باشيم كهمردم از اين تونل وحشت با ترس عبور كنند.


وي از نبود محل هاي تفكيك شده عبور دوچرخه و عابر پياده با سطح سوارهرو انتقاد كرد و افزود: در اينكه ما با توجه به افزايش تعداد خودروها مجبور به ايجاد روگذر و زيرگذرهايي در شهرهستيم شكي نيست اما شاهد هستيم كه در برخي موارد اين پروژه ها نتوانسته در كاهشبار ترافيكي اثرگذار باشد و همين امر بر ضرورت رفتن به سمت فرهنگ انسان مداري درشهرها مي افزايد. در اين بين استفاده و گسترش سيستم هاي حمل و نقل عمومي نيز ميتواند تاثير بسزايي در كاهش بار ترافيكي شهر داشته باشد.


نصر در خصوص برجا ماندن بسياري از مشكلات ترافیکی به دليل اجراي ناقصپروژه هاي ترافيكي از جمله رينگ هاي ترافيك اطراف شهر كه به دليل عدم ساخت برخي ازتقاطع هاي غير هم سطح هنوز هم در برخي نقاط با مشكل مواجه است گفت: اين كه در يكمحل تقاطعي ساخته شود و گره آن محل رفع و مشكل به نقطه بعدي انتقال يابد مساله راحل نمي كند. علت تمامي اين مشكلات آن است كه در تمامي بخشهاي شهري نگاه جزء داريمنه كل.


وي خواستار استفاده از مشاوران علمي قَدَر در مديريت شهر شيراز واستفاده بيشتر از ظرفيت دانشگاه ها شد و گفت: جا دارد شوراي شهر نيز به سمت طرحهاي راهبردي و ساختاري حركت كند اين در حالي است كه ما بيشتر به سمت طرح هاي تفصيليرفته ايم.


نصر به تبديل برخي از شريان هاي اصلي شيراز از جمله خيابان عفيف آبادبه پياده راه در بعضي روزها اشاره كرد و گفت: در هيچ كجاي دنيا معابر اصلي وشرياني شهر مانند خيابان عفيف آباد تبديل به پياده راه نمي شود بلكه اين كار درگذرهاي تاريخي و گردشگري انجام مي شود.


عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز اظهار داشت: در حوزه فرهنگيشهر نيز بايد مسئولين در تمامي بخش ها به ويژه حوزههايي كه جوانان بيشتر به آن علاقهدارند فعاليت كنند نه اين كه فقط به يك بخش بپردازند. وي ادامه داد: در حوزه مالي، شهرداري بايد داراي درآمد پايدار باشد و از مشاركت مردمدر قالب اوراق مشاركت نيز استفاده كند اما با يك مورد در مباحث مالي شهرداري مخالفمو آن نوع نگاه به كميسيون ماده 100 است چرا كه معتقدم نبايد پروانه خلاف صادر شود وفرد بيايد و خسارت تخلف خود را بپردازد و از تخلف او با پرداخت هزينه چشم پوشيشود. در اين اغتشاش بصري كه به دليل اين گونه تخلفات در شهر به وجود آمده مقصرفردي است كه اين پروانه ها را صادر مي كند.


نصر گفت: به عنوان مثال چرا در شهر ما هتلي ساخته شود و كسي متوجهنباشد كه اين كار به ثبت جهاني مجموعه ارگ كريمخاني لطمه وارد مي كند؟ به طور قطع مجوزهاييبراي ساخت اين ملك صادر شده كه جا دارد بررسي شود.
وي تصريح كرد: كميسيون ماده 100 به نوعي تبديل به كميسيون رفع خلافشده و نبايد به اين كميسيون نگاه درآمدي شود. از ابتدا نبايد مجوز خلاف پروژه دادهشود كه بعد بخواهيم خسارت آن را بگيريم و اين مورد بايد در شهرداري شيراز آسيب شناسيشود.


نصر گفت: يكي از راه هاي درآمد پايدار دستيابي به گردشگري پايدار استو در اين راه اگر بتوانيم زيرساخت هاي گردشگري پايدار را ايجاد كنيم هم مي توانيماشتغال ايجاد كنيم و هم به درآمدي پايدار دست يابيم.
وي افزود: درست است كه شيراز داراي پشتوانه قوي فرهنگي و تاريخي است وبه عنوان سومين حرم اهل بيت (ع) و قطب پزشكي خاورميانه مطرح است اما در استفاده ازاين ظرفيت ها خوب عمل نكرديم.


نصر گفت: به عنوان مثال خيابان زند كه اصلي ترين محور گردشگري ماستداراي زشت ترين فضاي شهري است و جا دارد به زيباسازي چهره شهر توجه بيشتري شود. مادر حالي كه به عنوان سومين حرم اهل بيت (ع) مطرح هستيم حتي يك زائرسراي مناسب برايزائرين تعريف نكرده ايم.


وي ادامه داد: امروز ما المان هاي مناسب و منطبق با خصوصيتهاي فرهنگيشهر نداريم و المان هايي كه ساخته مي شود هيچ سنخيتي با شهر ما ندارد اين در حالياست كه ما در شهري زندگي ميكنيم كه داراي اصالتي تاريخي است و يكي از اقدامات مادر اين ارتباط توجه به نشانه شناسي فرهنگي در زمينه توسعه گردشگري پايدار است واجراي اين گونه المان هاي مناسب يكي از راه هاي اساسي در جذب گردشگران است و ميتوان گفت گردشگري پايدار مي تواند به فراهم سازي ابزار توسعه شهر منجر شود.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شيراز - استفاده - فرهنگي - پايدار - پياده - گردشگري - بيشتر - نبايد - مختلف - شهرداري - مهندسي - كميسيون - زيباسازي - هستيم - تبديل - امروز - عنوان - تاريخي - معماري - معابر - ساختمان - ادامه - تمامي - پروژه - كيفيت - زندگي - امنيت - خيابان - مناسب - المان - داراي - ساخته - ايجاد - ترافيكي - توسعه - مواردي - مانند - مشكلات - دانشگاه - زمينه - افزود - پزشكي - فرهنگيشهر - ميتواند - ظرفيت - انتقاد - اسلامي - شناسي - درآمدي - سومين - البته - خسارت - پروانه - شهروندان - مشاركت - درآمد - شوراي - موارد - تعريف - مديريت - افزايش - بسياري - ندارد - پشتوانه - تخصصي - محيطي - معناي - شهرهاي - ارتباط - شهرها - فرهنگ - مداري - انسان - خواستار - مسئولين - طراحي - اشاره -

نظر شما در مورد : اصلی ترین محور گردشگری شیراز زشت ترین فضای شهری را دارد

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها