مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3727 -تاریخ انتشار : یکشنبه 15 فروردین 1395 -ساعت : 11:48

چاپ به اشتراگ گذاشتن

در پی پژوهشی یک ساله انجام شد

جزییات متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان

مازندشورا: متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، ارایه شده توسط وزیر راه و شهرسازی در هیات وزیران در هفته دوم سال ۹۵ که طی پژوهشی بیش از یک سال در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۶۰ ماده و ۱۳ فصل به نگارش درآمد تشریح شد.

مازندشورا:معاونت مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیرراه و شهرسازی در پژوهشی که نزدیک به یک‌سال به طول انجامید متن نهایی آیین‌نامهکنترل ساختمان را در ۱۶۰ ماده قانونی برای طرح در هیات وزیران آماده کرده است.

بر اساس این گزارش،حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معماران،مهندسان و مدیران آورده است: پس از نظرخواهی گسترده از جامعه مهندسی کشور، شهرداری‌ها،مدیران و فعالان بخش‌های خصوصی و دولتی و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی معماری ومهندسی و سازمان‌های مرجع و انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، حرفه‌ای و صنفی مرتبط باساختمان و عمران و توسعه شهری و برگزاری جلسات با نمایندگان تشکل‌ها و مراجع ذینفعپیرامون پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان و اعمال تغییراتمحتوائی و شکلی نسبتاً وسیعی که منتجّه تبادل آراء با اکثر صاحبان نظر، نفع و حقدر این زمینه، طی شش ماه گذشته بود و پس از تنقیح و پالایش دقیق حقوقی و ویرایشنگارشی متن، سرانجام پیش نویس نهائی آن در تاریخ هفتم فروردین ماه سال جاری تحتعنوان اختصار و ارتقا یافته آئین‌نامه کنترل ساختمان به وسیله وزیر محترم راه وشهرسازی برای بررسی و تصویب تقدیم هیئت وزیران شد. در این پیش نویس علاوه برمنویات سنتی دولت برای انتظام بخشیدن به امر مهم ساخت و توسعه کالبدی شهرها،روستاها و مناطق زیست و کار برای تأمین ایمنی جان و سلامت جسمی و روحی بهره‌برداراناز ساختمان‌ها و سایرین و حفاظت ازمحیط زیست، طنین صدای بخش ساختمان و شهرسازی نیزبه وضوح شنیده می‌شود. این متن، که حاصل یک دهه کار پژوهشی و آسیب‌شناسی، و یک ونیم سال کار تدوین به وسیله گروهی از کارشناسان است بنا به ارزیابی صاحب نظرانمیتواند سطح کیفی ساختمان‌سازی را درکشور به استاندارد های قابل قبول بسیار نزدیککند و به تدریج تغییرات لازم را در مناسبات کار و عرضه خدمات معماری و مهندسیفراهم آورد و ان را به معیار های پذیرفته شده جهانی نزدیک‌تر کند.

در ادامه نامه آمدهاست: ضمن تشکر از همه اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی و تشکل هائی که در غنابخشیدن شکلی و محتوائی به این آئین‌نامه مشارکت داشته‌اند، مجدداً پیش‌نویس نهائیاین آئین‌نامه در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. نظر به این که اجرای آئین‌نامهمذکور، پس از تصویب، نیازمند آئین کارها و شیوه‌نامه‌های متعددی است که در آناشاره شده، از علاقه مندان و ذینفعان دعوت می‌شود از هم اکنون پیشنهادات خود را درمورد محتوای اسناد مذکور و فرایند هایی که لحاظ کردن آن ها را در کنترل ساختمانضروری و مؤثر می دانند در اختیار این معاونت قرار دهند.

بنا بر این گزارش،آیین نامه کنترل ساختمان در ۱۳ فصل و ۱۶۰ ماده قانونی آماده شده است. فصل اول اینآیین‌نامه شامل ماده قانونی یک تحت عنوان هدف، فصل دوم تحت عنوان تعاریف و شاملآیین کار بازرسی ساخت، آیین‌نامه اجرایی، اظهارنامه انطباق، الزامات ساختمانی،بازبینی طرح، بازرسی ساخت، برنامه بازرسی، پایگاه بازرسی، پروانه بهره‌برداری،پروانه ساختمان، پیمانکار جزء، پیمانکار ساخت، دستور تهیه نقشه، ساختمان، سازه،ساختمان کوچک، سامانه اطلاعات ساختمانی و کالبدی کشور (اطساک)، شاخص صنعتی سازی،شخص، شغل تمام وقت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، شورای اسلامی محل، شورای تدوینمقررات ساختمان، شهرسازی، صاحب‌کار، صاحب‌کار خودسازنده، ضوابط شهرسازی، طرحساختمانی، طرح معماری، طراح، طراح و ساخت، ظرفیت اشتغال به کار، ظرفیت مجاز پذیرشکار، عملیات ساختمانی، قانون، کاربرد ساختمان، کاربری، کارنامه حرفه‌ای، کمیتههماهنگی کنترل ساختمان استان، کنترل ساختمان، گواهی انطباق شهرسازی، گواهی پایانکار ساختمان، گواهی عدم خلاف است.

همچنین در ادامهتعاریف، مبحث دوم، متقاضی ساخت، مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، مرجع نظارتعالیه، مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت ساخت، مفرد و جمع، مقررات ملی ساختمان، مهندسناظر، نظارت، نقشه معماری، نقشه معماری مرحله اول، نقشه‌های اجرایی، نقشه‌های مصوبتعریف شده‌اند. ماده ۳ این آیین‌نامه شامل حوزه شمول مقررات ملی ساختمان است.

فصل دوم آیین نامهکنترل ساختمان تحت عنوان پروانه ساختمان مواد ۹ تا ۱۴ را شامل می‌شود که در ادامهمرحله اول که صدور گواهی انطباق شهرسازی است شامل ماده ۱۵ تا ۲۴ آیین‌نامه و مرحلهدوم که شامل صدور پروانه ساختمان است مواد ۲۵ تا ۵۳ را دربرمی‌گیرد و به تسلیمنقشه‌های اجرایی، معرفی مسئول عملیات اجرایی ساختمان، تعیین بازرس ساخت، تجمیعبازرسی‌ها و مندرجات پروانه ساختمان تفکیک شده است.

فصل سوم تحت عنوانمقررات دوره ساخت شامل مواد ۵۴ تا ۶۸، فصل چهارم تحت عنوان نظارت کارگاهی و نظارتعمومی شامل مواد ۶۹ تا ۱۰۱، فصل پنجم تحت دو عنوان مستثنیات ساختمان‌های کوچک درماده ۱۰۲ و مقررات ملی ساخت و مواد ۱۰۳ تا ۱۰۶ می‌شود.

فصل ششم تحت عنوانکمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان شامل مواد ۱۰۷ تا ۱۰۹، فصل هفتم تحت عنوانضوابط خاص طرح‌های عمرانی شامل مواد ۱۱۰ تا ۱۱۱، فصل هشتم تحت عنوان ظرفیت اشتغالبه کار و ظرفیت مجاز پذیرش کار شامل مواد ۱۱۲ تا ۱۱۹، فصل نهم شامل پروانه بهره‌برداری،شناسنامه فنی و ملکی و گواهی پایان کار ساختمان و شامل مواد ۱۲۰ تا ۱۲۷ است.

همچنین فصل دهم تحتعنوان مسئولیت‌ها و تضمین‌ها شامل مواد ۱۲۸ تا ۱۳۵، فصل یازدهم تحت عنوان مقرراتانواع شرکت ها شامل مواد ۱۳۶ تا ۱۴۴، فصل دوازدهم تحت عنوان وظایف و اختیاراتوزارت راه و شهرسازی شامل مواد ۱۴۵ تا ۱۵۰ و در نهایت فصل سیزدهم تحت عنوان سایرمقررات شامل مواد ۱۵۱ تا ۱۶۹ آیین نامه می‌شود.

گفتنی است این آئیننامه به صورتی تنظیم شده است که کلیه چالش ها و آسیب‌های احتمالی را مدنظر قرارداده و سعی در بهبود وضعیت موجود دارد. در ماده پایانی این آئین نامه؛ ماده ۱۶۰آئین نامه کنترل ساختمان قید شده است که طرح‌هایی که فرآیند صدور پروانه ساختمان وانجام عملیات ساختمانی آن‌ها قبل از لازم الاجرا شدن این آئین نامه بر طبق مقرراتزمان خود آغاز شده‌اند در هر مرحله‌ای از پیشرفت کار هستند می‌توانند بر طبق همانمقررات تا پایان کار ادامه یابند.

.................................................................................................

برای دیدن متننهایی آئین نامه کنترل ساختمان برای طرح در هیات وزیران اینجا را کلیککنید.

.................................................................................................


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ساختمان - کنترل - عنوان - شهرسازی - پروانه - گواهی - معماری - مقررات - آئین‌نامه - پژوهشی - ساختمانی - اجرایی - بازرسی - آیین‌نامه - ظرفیت - پیش‌نویس - قانونی - وزیران - مسئولیت - عملیات - انطباق - حرفه‌ای - نظارت - نقشه‌های - بهره‌برداری - پایان - شورای - صاحب‌کار - شده‌اند - همچنین - استان - شناسنامه - پیمانکار - تحتعنوان - آماده - گزارش - مدیران - معاون - مظاهریان - نهایی - معاونت - توسعه - نمایندگان - کالبدی - ادامه - تصویب - وسیله - مراجع - حقوقی - اشخاص -

نظر شما در مورد : جزییات متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها