مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3730 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردین 1395 -ساعت : 12:00

چاپ به اشتراگ گذاشتن

مهیار فرنیا؛ عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران

ضرورت رفع تناقض‌های ماده 46 و جایگاه نظام مهندسی

مازندشورا: مطابق بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی عبارت است از: تنظیم روابط صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان، کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

مازندشورا:اما، بنا بر ماده 46 آیین‌نامه کنترل ساختمان، پیشنهادی به هیئت دولت شدهاست که مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، پس از تحویل نقشه‌های اجرایی به‌وسیلهمتقاضی ساخت، تصمیم می‌گیرد که وظایف و مسئولیت‌های بازرسی و اجرای برنامه بازرسیساخت را رأساً به عهده گیرد یا تمام یا بخشی از آن را به یکی از شرکت‌های بازرسیساخت واگذار کند.

با توجه به تعریف مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان در ماده 2 آیین‌نامهپیشنهادی و چنانچه شرکت‌های بازرسی ساخت را صاحبان صلاحیت حرفه مهندسی بدانیم،درمی‌یابیم نقش سازمان نظام مهندسی مطابق آنچه در بند 8 ماده 15 قانون بدان اشارهگردید، مغفول واقع شده است؛ زیرا در تنظیم روابط بین بازرسان ساخت و کارفرمایان وارجاع مناسب کار به بازرسان ساخت برای این سازمان، تمهیداتی در نظر گرفته نشدهاست.

این بند پیشنهادی، اختیارات بسیاری به مرجع صدور پروانه واگذار کردهاست؛ بدین نحو که می‌تواند رأساً اجرای برنامه بازرسی ساخت را انجام دهد که در این‌صورت،تکلیف اشخاص حقوقی و شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت روشن نیست.

اما در صورتی که مرجع صدور پروانه تصمیم بگیرد وظایف و مسئولیت‌هایبازرسی ساخت را به شرکت‌های بازرسی واگذار کند، می‌تواند مراتب را به متقاضی ساختابلاغ نماید. در این حالت و مطابق با ماده 46 آیین‌نامه پیشنهادی، نرم‌افزار باتوجه به مشخصات طرح که متقاضی ساخت در سامانه انتخاب بازرس بارگذاری کرده است، یکشرکت بازرسی ساخت را از بین تمام شرکت‌های بازرسی ساخت که صلاحیت و ظرفیت مجازارجاع کار بازرسی ساختمان مورد نظر را دارند، به‌صورت تصادفی انتخاب می‌کند. نرم‌افزارفوق با لحاظ‌کردن تنوع شرایط در محل‌های مختلف به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیهو مدیریت می‌شود.

نکته جالب در ماده 46 آیین‌نامه پیشنهادی، نقش سازمان نظام مهندسیساختمان است که صرفاً می‌تواند فرایند کار را مشاهده نماید و بس.

بنابراین، با توجه به موارد فوق و تناقض آیین‌نامه پیشنهادی با نصصریح قانون، پیشنهاد می‌کنم تغییرات لازم در آن صورت گیرد و نقش قانونی سازماننظام مهندسی در تهیه آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شود.

اما، بنا بر ماده 46 آیین‌نامه کنترل ساختمان، پیشنهادی به هیئت دولت شدهاست که مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، پس از تحویل نقشه‌های اجرایی به‌وسیلهمتقاضی ساخت، تصمیم می‌گیرد که وظایف و مسئولیت‌های بازرسی و اجرای برنامه بازرسیساخت را رأساً به عهده گیرد یا تمام یا بخشی از آن را به یکی از شرکت‌های بازرسیساخت واگذار کند.

با توجه به تعریف مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان در ماده 2 آیین‌نامهپیشنهادی و چنانچه شرکت‌های بازرسی ساخت را صاحبان صلاحیت حرفه مهندسی بدانیم،درمی‌یابیم نقش سازمان نظام مهندسی مطابق آنچه در بند 8 ماده 15 قانون بدان اشارهگردید، مغفول واقع شده است؛ زیرا در تنظیم روابط بین بازرسان ساخت و کارفرمایان وارجاع مناسب کار به بازرسان ساخت برای این سازمان، تمهیداتی در نظر گرفته نشدهاست.

این بند پیشنهادی، اختیارات بسیاری به مرجع صدور پروانه واگذار کردهاست؛ بدین نحو که می‌تواند رأساً اجرای برنامه بازرسی ساخت را انجام دهد که در این‌صورت،تکلیف اشخاص حقوقی و شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت روشن نیست.

اما در صورتی که مرجع صدور پروانه تصمیم بگیرد وظایف و مسئولیت‌هایبازرسی ساخت را به شرکت‌های بازرسی واگذار کند، می‌تواند مراتب را به متقاضی ساختابلاغ نماید. در این حالت و مطابق با ماده 46 آیین‌نامه پیشنهادی، نرم‌افزار باتوجه به مشخصات طرح که متقاضی ساخت در سامانه انتخاب بازرس بارگذاری کرده است، یکشرکت بازرسی ساخت را از بین تمام شرکت‌های بازرسی ساخت که صلاحیت و ظرفیت مجازارجاع کار بازرسی ساختمان مورد نظر را دارند، به‌صورت تصادفی انتخاب می‌کند. نرم‌افزارفوق با لحاظ‌کردن تنوع شرایط در محل‌های مختلف به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیهو مدیریت می‌شود.

نکته جالب در ماده 46 آیین‌نامه پیشنهادی، نقش سازمان نظام مهندسیساختمان است که صرفاً می‌تواند فرایند کار را مشاهده نماید و بس.

بنابراین، با توجه به موارد فوق و تناقض آیین‌نامه پیشنهادی با نصصریح قانون، پیشنهاد می‌کنم تغییرات لازم در آن صورت گیرد و نقش قانونی سازماننظام مهندسی در تهیه آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شود.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : بازرسی - پیشنهادی - شرکت‌های - آیین‌نامه - ساختمان - پروانه - مهندسی - می‌تواند - واگذار - کنترل - صلاحیت - رأساً - قانون - بازرسان - گرفته - برنامه - مطابق - بازرسیساخت - متقاضی - نماید - وظایف - تصمیم - اجرای - تصادفی - بارگذاری - می‌کند - باتوجه - لحاظ‌کردن - مشخصات - نرم‌افزارفوق - به‌صورت - مجازارجاع - ظرفیت - دارند - بازرس - سامانه - شرایط - یکشرکت - مدیریت - نصصریح - تناقض - موارد - بنابراین - پیشنهاد - می‌کنم - سازماننظام - قانونی - تغییرات - مشاهده - فرایند - وزارت - به‌وسیله - مختلف - شهرسازی - تهیهو - صرفاً - مهندسیساختمان - نرم‌افزار - محل‌های - این‌صورت - صاحبان - چنانچه - آیین‌نامهپیشنهادی - بدانیم - درمی‌یابیم - مغفول - اشارهگردید - مراجع - تعریف - نقشه‌های - تحویل - شدهاست - اجرایی - به‌وسیلهمتقاضی - مسئولیت‌های - می‌گیرد - تنظیم - روابط - دارای - حقوقی - اشخاص - صورتی - بگیرد - مراتب - مسئولیت‌هایبازرسی - تکلیف - کردهاست؛ - مناسب - وارجاع - کارفرمایان - تمهیداتی - نشدهاست - بسیاری - اختیارات - ساختابلاغ -

نظر شما در مورد : ضرورت رفع تناقض‌های ماده 46 و جایگاه نظام مهندسی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها