مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3748 -تاریخ انتشار : سه شنبه 31 فروردین 1395 -ساعت : 14:55

چاپ به اشتراگ گذاشتن

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی استان یزد گفت:

زلزله ژاپن، زنگ هشدار برای مقاوم سازی ساختمان ها

مازندشورا: وقوع زمین لرزه بار دیگر زنگ خطر را برای ساختمان ها در کشور ما به صدا درآورد و هشداری جدی برای مردم و مسئولان برای رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت و ساز است.

مازندشورا:به گزارش صما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانیزد، جواهری نایب رئیس اول این سازمان با بیان این مطلب درگفت: متأسفانه در کشورما به دلیل قرار گرفتن روی پهنه زلزله خیز، هیچ نقطه امنی در برابر این حادثهطبیعی نداریم و با میانگین تقریبی هر 10 تا 15 سال شاهد زلزله های مخربی مانندزلزله های طبس، منجیل و رودبار و بم هستیم. حتی در استان به ظاهر کم خطری مانندیزد تنها در یکسال اخیر شاهد وقوع نزدیک به 1000 مورد زمین لرزه بوده ایم که برخیاز آنها قابل توجه متخصصان است زیرا این آمار نشان از تداوم فعالیت های لرزه ای دراین استان است.

به گفته این مدرس دانشگاه در دو دهه گذشته و پس از زلزله رودبار ومنجیل فعالیت های بسیار خوبی در زمینه اصلاح آیین نامه های طراحی و اجرا صورت گرفتو به موازات تدوین و ارائه آیین نامه ها و ضوابط روزآمد در کشور، اقدامات موثری ازسوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و مهندسان فرهیخته با همکاری شهرداری ها و راه و شهرسازی در اجرایمقررات ملی ساختمان صورت گرفت که قابل مشاهده است و در زلزله های اخیر مثل زلزلهبم مشخص شد که ساختمان هایی که ضوابط فنی مطابق با طراحی و نظارت مهندسی در آن هااعمال شده، عملکرد خوبی در زلزله مذکور داشته اند؛ ولی همچنان ضرورت توجه به مقاومسازی ساختمان هایی که براساس آخرین ویرایش های استاندارد2800 ایران طراحی و اجرانشده اند؛ احساس می شود.

دکتر جواهری در این ارتباط توصیه کرد: مالکان این قبیل ساختمان ها،استحکام ساختمان خود را در برابر زلزله به کمک مهندسان صاحب صلاحیت تحلیل کنند وبا اجرای طرح های مقاوم سازی که هزینه قابل توجیهی در مقایسه با خطرات احتمالیزلزله در بر دارد، نسبت به پیشگیری از صدمات جانی اقدام و علاوه برآن در حفظسرمایه خود جدی باشند.

وی در مورد ساخت و سازهای در دست انجام نیز با اظهار تأسف از برخیگزارش های تخلفات ساختمانی و بدون پروانه، اظهار داشت: این قبیل ساختمان ها که هیچکس بر آنها مهر تایید نمی زند، پس از پرداخت جریمه ای اندک با سپردن تعهد اینکه درمراحل بعدی مقررات ملی ساختمان در آن ها رعایت می شود؛ همانند ساختمان های دارایمجوز مورد معامله قرار میگیرند و بهره برداران بعدی که روح شان از کیفیت ساختمان بی خبر است و فقط از رویظاهر ساختمان اقدام به خرید یا سکونت در آن کرده اند در گیرمخاطرات و حوادث احتمالی همچون زلزله می شوند.

نایب رئیس اول سازمان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه های مرتبط درفرآیند صدور پروانه برای حذف ضوابط دست و پاگیر صدور پروانه ساختمان، از مالکانبناهای دارای پروانه نیز خواست با رعایت ضوابط فنی و مهندسی و اجرای تذکراتمهندسان ناظر، ساختمان های خود را در برابر حوادثی چون زلزله های شدید ایمن کنند.

به گزارش صما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانیزد، جواهری نایب رئیس اول این سازمان با بیان این مطلب درگفت: متأسفانه در کشورما به دلیل قرار گرفتن روی پهنه زلزله خیز، هیچ نقطه امنی در برابر این حادثهطبیعی نداریم و با میانگین تقریبی هر 10 تا 15 سال شاهد زلزله های مخربی مانندزلزله های طبس، منجیل و رودبار و بم هستیم. حتی در استان به ظاهر کم خطری مانندیزد تنها در یکسال اخیر شاهد وقوع نزدیک به 1000 مورد زمین لرزه بوده ایم که برخیاز آنها قابل توجه متخصصان است زیرا این آمار نشان از تداوم فعالیت های لرزه ای دراین استان است.

به گفته این مدرس دانشگاه در دو دهه گذشته و پس از زلزله رودبار ومنجیل فعالیت های بسیار خوبی در زمینه اصلاح آیین نامه های طراحی و اجرا صورت گرفتو به موازات تدوین و ارائه آیین نامه ها و ضوابط روزآمد در کشور، اقدامات موثری ازسوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و مهندسان فرهیخته با همکاری شهرداری ها و راه و شهرسازی در اجرایمقررات ملی ساختمان صورت گرفت که قابل مشاهده است و در زلزله های اخیر مثل زلزلهبم مشخص شد که ساختمان هایی که ضوابط فنی مطابق با طراحی و نظارت مهندسی در آن هااعمال شده، عملکرد خوبی در زلزله مذکور داشته اند؛ ولی همچنان ضرورت توجه به مقاومسازی ساختمان هایی که براساس آخرین ویرایش های استاندارد2800 ایران طراحی و اجرانشده اند؛ احساس می شود.

دکتر جواهری در این ارتباط توصیه کرد: مالکان این قبیل ساختمان ها،استحکام ساختمان خود را در برابر زلزله به کمک مهندسان صاحب صلاحیت تحلیل کنند وبا اجرای طرح های مقاوم سازی که هزینه قابل توجیهی در مقایسه با خطرات احتمالیزلزله در بر دارد، نسبت به پیشگیری از صدمات جانی اقدام و علاوه برآن در حفظسرمایه خود جدی باشند.

وی در مورد ساخت و سازهای در دست انجام نیز با اظهار تأسف از برخیگزارش های تخلفات ساختمانی و بدون پروانه، اظهار داشت: این قبیل ساختمان ها که هیچکس بر آنها مهر تایید نمی زند، پس از پرداخت جریمه ای اندک با سپردن تعهد اینکه درمراحل بعدی مقررات ملی ساختمان در آن ها رعایت می شود؛ همانند ساختمان های دارایمجوز مورد معامله قرار میگیرند و بهره برداران بعدی که روح شان از کیفیت ساختمان بی خبر است و فقط از رویظاهر ساختمان اقدام به خرید یا سکونت در آن کرده اند در گیرمخاطرات و حوادث احتمالی همچون زلزله می شوند.

نایب رئیس اول سازمان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه های مرتبط درفرآیند صدور پروانه برای حذف ضوابط دست و پاگیر صدور پروانه ساختمان، از مالکانبناهای دارای پروانه نیز خواست با رعایت ضوابط فنی و مهندسی و اجرای تذکراتمهندسان ناظر، ساختمان های خود را در برابر حوادثی چون زلزله های شدید ایمن کنند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ساختمان - زلزله - مهندسی - ضوابط - پروانه - استان - طراحی - برابر - فعالیت - مهندسان - اقدام - رعایت - اظهار - رودبار - اجرای - همکاری - ضرورت - جواهری - مقاوم - تخلفات - سازهای - برخیگزارش - ساختمانی - روابط - هیچکس - جریمه - سپردن - پرداخت - تایید - باشند - گزارش - علاوه - هزینه - توجیهی - استانیزد - تحلیل - صلاحیت - مقایسه - خطرات - عمومی - اینکه - صدمات - پیشگیری - احتمالیزلزله - حفظسرمایه - درمراحل - درفرآیند - پاگیر - مرتبط - دستگاه - تاکید - مالکانبناهای - دارای - ساخت و ساز - شهرداری ها - حوادثی - تذکراتمهندسان - خواست - همچون - احتمالی - معامله - میگیرند - دارایمجوز - همانند - مقررات - برداران - کیفیت - حوادث - گیرمخاطرات - سکونت - رویظاهر - استحکام - مالکان - ومنجیل - بسیار - گذشته - دانشگاه - دراین - زمینه - اصلاح - تدوین - ارائه - موازات - گرفتو - گرفتن - حادثهطبیعی - تداوم - منجیل - نداریم - مانندزلزله - مخربی - تقریبی - هستیم - مانندیزد - متخصصان - برخیاز - نزدیک - یکسال - کشورما - روزآمد - همچنان - مقاومسازی - مذکور - عملکرد - هااعمال - براساس - ویرایش - ارتباط - توصیه - احساس - اجرانشده - استاندارد2800 - نظارت - مطابق - متأسفانه - فرهیخته - ازسوی - موثری - اقدامات - درگفت - شهرداری - زلزلهبم - مشاهده - اجرایمقررات - شهرسازی - میانگین -

نظر شما در مورد : زلزله ژاپن، زنگ هشدار برای مقاوم سازی ساختمان ها

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها