مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3750 -تاریخ انتشار : یکشنبه 05 اردیبهشت 1395 -ساعت : 10:22

چاپ به اشتراگ گذاشتن

رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین نامه مقررات ملی ساختمان:

شهرداری در اجرای قانون عصیان نکند/تهران با نادیده گرفتن طرح ساماندهی از سوی شهرداری، شبه‌جهنم شد

مازندشورا: رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان گفت: اگر شهرداری به عنوان مرجع عمومی خودش را مجاز بداند هرجا که مصلحت ندانست از اجرای قانون سر باز بزند و در برابر اراده قانونگذار گردن‌کشی کند این پیام را به همه شهروندان می‌دهد که از اجرای قانون سرباز بزنند و این یعنی دامن زدن به آنارشیسم.

مازندشورا:محسن بهرام‌غفاری در مورد مشکلات و اختلاف نظراتی که بین سازمان نظام مهندسی و شهرداریتهران رخ داده و بر اساس آن شهرداری تهران به عنوان نهاد عمومی غیردولتی انتخابناظر ساختمانی را که بر اساس نص صریح قانون از وظایف سازمان نظام مهندسی استنادیده گرفته گفت: این اقدام یعنی عدم تمکین به آیین‌نامه مصوب دولت در ارجاع امرنظارت به مهندسان و نقض آشکار الزام مقررات؛و شهرداری مجاز به انجام چنینکاری نیست.

رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین نامه مقررات ملی ساختمان با اشارهبه این که مواردی که از سوی شهرداری تهران برای اقدام یک‌جانبه شهرداری برای حذفسازمان نظام مهندسی از مرحله انتخاب ناظر ساختمانی عنوان شده وجاهت قانونی ندارد،افزود: موارد اعلام شده از سوی شهرداری، هیچکدام دلایلی نیست که به شهرداری اجازهبدهد از حکمی که مقررات و دولت به عنوان مرجع اجرایی کشور برای همه شهرداری‌هابطور یک‌سان وضع کرده سرباز بزند، چون به این کار استنکاف از قانون یا عصیان دربرابر قانون می‌گویند.

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: اگر شهرداریبه عنوان مرجع عمومی خودش را مجاز بداند، هرجا که مصلحت ندانست از اجرای قانون سرباز بزند و در برابر اراده قانونگذار گردن‌کشی کند این پیام را به همه شهروندان می‌دهدکه از اجرای قانون سرباز بزنند و معنای این کار این است که از روزی که شهرداری یکقانون را نقض کند در عمل هر شهروندی مجاز خواهد بود هیچ قانونی از جمله ضوابط طرحتفصیلی را رعایت نکند و این عمل یعنی دامن زدن به آنارشیسم و یعنی نقض کردن حریمقانون از ناحیه نهادی عمومی که خود باید مجری و نگهبان قانون باشد.

بهرام‌غفاری تاکید کرد: عصیان شهرداری در برابر قانون با تخریب یک شهربرابری می‌کند و به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: اگر آن روزیکه شهرداری در سال ۶۹ با توجیه و مصلحت‌اندیشی‌ به خودش اجازه داد تا روی طرح جامع(که عبارتست از قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی که به موجب آن قانون،شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایجاد شده بود و به موجب همان قانون نیز طرح‌های جامعالزام قانونی پیدا کرده بود) اعمال نظر کند، مسئولانی که وظیفه ارشاد مردم را درجامعه برعهده داشتند می‌گفتند تا آن عمل غیرقانونی در جامعه متوقف شود امروز تهرانکه به شبه جهنمی برای شهروندان تبدیل شده را با این وضعیت نداشتیم.

دلسوزان کشور در مقابل هتک حرمت قانون، جلوی شهرداری بایستند

بهرام‌غفاری با یادآوری از بین رفتن تمامی باغات شمیران، سبزشدنساختمان‌های ۶ تا ۷ طبقه در خیابان‌های ۱۰-۱۲ متری و ترافیک تمام نشدنی در پایتختگفت: این عمل امروز شهرداری تهران برای حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان در انتخابناظر تکرار همان عمل نقض ضوابط شهر جامع تهران است که آن روزها به نام طرحساماندهی شهر تهران شناخته می‌شد. اگر آن روز تمام دلسوزان کشور در مقابل هتک‌حرمتقانون جلوی شهردار تهران ایستاده بودند امروز شهر ما شهری نبود که هیچ آثار وبقایایی از گذشته تاریخی در آن باقی نمانده باشد و همه را کوبیده باشند.

رئیس کارگروه تدوین آیین نامه مقررات ملی ساختمان با انتقاد از بزککردن برخی از خیابان‌های شهر گفت: مشکلات اصلی شهر در بخش دیگری است. این‌کهدیوارهای خیابان ناصرخسرو را بزک کنند یا خیابان منوچهری را سنگفرش کنند و یااقداماتی از این دست انجام بدهند راه حل معضل شهر تهران نیست. زیرا شهر تاریخیتهران به شیوه‌ای نابود شده که دیگر اساسا برگشت به آن امکان‌پذیر نیست.

این فعال حوزه نظام‌مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: وضعیت نابسامانشهری از نقطه‌ای شروع شد که شهرداری به خودش اجازه داد طرح ساماندهی تهران رازیرپا بگذارد. امروز هم که مصوبه دولت را زیرپا گذاشت تکرار همان عملی است که درسال ۶۹ رخ داد. اگر امروز همه بر سر شهرداری فریاد بزنند که کاری که انجاممی‌دهد نقض قوانین و مصوبات قانونی است ممکن است وضعیت اصلاح شود. اگر این وضعیتاصلاح نشود فاجعه‌ای دیگر برای پایتخت رقم می‌خورد.

بهرام‌غفاری با اشاره به بهانه شهرداری برای دیر شدن صدور پروانهساختمانی گفت: از آنجاکه عمده درآمد شهرداری از ساخت و ساز است هرگونه تاخیردر صدور پروانه منابع درآمدی شهرداری را دچار اشکال می‌کند و به عبارتی چرخشهرداری نمی‌چرخد.

وی ادامه داد: یکی از انتقادها به نظام مهندسی ساختمان این بود کهانتخاب ناظر در نظام مهندسی طولانی می‌شد در حالی که در مورد برخی پرونده‌های خاصاینگونه بود که تعدادشان نیز محدود بود.

رئیس کارگروه تدوین آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکهشهرداری برای رفع این نقصی که به نظام مهندسی وارد کرد گزینه‌هایی پیش‌رو داشتافزود: بر اساس تکلیف قانونی، شهرداری اگر به تاخیر در معرفی ناظر ساختمانی اعتراضداشت باید از شیوه‌های قانونی عمل می‌کرد و این تکلیفی بود که بر اساس قانونبرعهده شهرداری نهاده شده بود. در حالی که شهرداری این تکلیف قانونی را نادیدهگرفت و به جای آن تایید و کنترل نقشه‌ها را که در آیین‌نامه تکلیف سازمان نظاممهندسی نبود برعهده این سازمان گذاشت که این خودش محل اشکال است.

بهرام‌غفاری در ادامه گفت: یکی از ایراد‌هایی که به شهرداری وارد استو باید پاسخگو باشد این است که پول مالک را در نظام مهندسی حبس می‌کرد و نظاممهندسی بهره آن را می‌گرفت و شهرداری به ناظران ساختمانی تکلیف کرد تا سر سال ازمالک مبالغی اضافه‌تر دریافت کنند که این موارد و این روند معیوب در آیین‌نامهمصوب دولت به هیچ عنوان وجود نداشت.

وی با انتقاد از اقدام شهرداری در عملکرد خود در طی سالیان به انجاماقداماتی که الزامی و حکم قانونی نبوده در پایان گفت: واقعیت این است که آنچه وقتزیادی می‌گرفت کنترل نقشه‌ها بود که ۶ ماه تا یک سال زمان می‌گرفت و در نظاممهندسی حبس می‌شد در حالی که معرفی ناظر حداکثر ۴۸ ساعت طول می‌کشید. معتقدم اینهاهمه بهانه است.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرداری - قانون - مهندسی - ساختمان - تهران - قانونی - مقررات - عنوان - بهرام‌غفاری - امروز - تکلیف - ساختمانی - تدوین - کارگروه - سرباز - تاکید - ادامه - می‌شد - وضعیت - اقدام - نظاممهندسی - عمومی - آیین‌نامه - اجرای - می‌گرفت - عصیان - خیابان - تکرار - خیابان‌های - انتقاد - بهانه - مقابل - می‌کرد - معرفی - کنترل - نقشه‌ها - اشکال - گذاشت - شهروندان - موارد - مشاور - حقوقی - انتخابناظر - مشکلات - پیش‌نویس - ساماندهی - برابر - بزنند - شهرسازی - برعهده - معماری - اجازه - ضوابط - می‌کند - دلسوزان -

نظر شما در مورد : شهرداری در اجرای قانون عصیان نکند/تهران با نادیده گرفتن طرح ساماندهی از سوی شهرداری، شبه‌جهنم شد

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها