مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3770 -تاریخ انتشار : سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 -ساعت : 15:51

چاپ به اشتراگ گذاشتن

در گفتگو با دبیران علمی و اجرایی همایش مطرح شد:

دستاوردها و چگونگی تداوم «همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی»

مازندشورا: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به سیمای شهر اسلامی و معماری ایرانی اسلامی و همچنین اهداف سند چشم انداز برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مبنی بر توجه به مبانی اسلامی و ایرانی در نظام ساخت‌و‌ساز کشور و نیز ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اولین همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی (سیمای دیروز، چشم انداز فردا) در روزهای 28 و 29 بهمن ماه سال گذشته با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز برگزار گردید.

مازندشورا:دکتر امیرحسینجمشیدی دبیر اجرایی این همایش مهمترین تمایز آن را با سایر همایش‌ها دخیل بودنکلیه سازمان‌ها و نهادهای متولی ساخت و ساز مانند استانداری، شهرداری، اداره کلراه و شهرسازی، سازمان نظام ممهندسی ساختمان استان و بنیاد مسکن از یک طرف ودانشگاه های مختلف از سراسر کشور از سوی دیگر دانست و به این نکته اشاره کرد:

از آنجا که متولیاناصلی برگزاری این همایش شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز و سازمان نظام مهندسیساختمان استان فارس بودند به اجرایی شدن دستاوردهای این همایش بسیار می توانامیدوار بود. دکتر امیرحسین جمشیدی با ذکر این نکته که این همایش از نظر موضوع،تعداد مقالات و سطح اساتید حاضر در آن برای اولین بار در سطح ملی در شیراز اتفاقافتاده است، یادآور شد که کمیته علمی این همایش متشکل از 26 نفر از اساتید حوزهمعماری و شهرسازی از دانشگاه های مطرح کشور تشکیل گردید که از این تعداد 5 استاد،3 دانشیار و 16 نفر استادیار می باشند. اعضای کمیته علمی همایش متشکل از اساتیددانشگاه های تهران، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، علوم و تحقیقات تهران، آزاداسلامی تهران مرکز، شیراز، آزاد اسلامی شیراز، هنر اصفهان، هنر شیراز و پیام نوربودند که علاوه بر بررسی و داوری مقالات در طی دو روز برگزاری همایش نیز به بیاندیدگاه ها و نظرات خود در ارتباط با مباحث مربوط با شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی پرداختند. این کارشناس استانداری و مدرس دانشگاه همچنین اضافه کرد: حضوررئیس و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شهرداران، مدیران شهریو اعضای شوراهای اسلامی کلانشهرها بر غنای مباحث مطروحه افزود.

دکتر طاهره نصردبیر علمی همایش در ادامه به ارائه چگونگی روند علمی همایش پرداخت و گفت:

قبل از برگزاریهمایش، چهار نشست علمی پیرامون مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی باحضور اساتید صاحب نامی از دانشگاه های تهران برگزار گردید که با استقبال بسیار خوبمواجه شد. در این پیش سمینارها مباحثی همچون «مبانی زیبایی شهر اسلامی»، «الزاماتشیوه مدار معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی»، «منظر شهری شیراز، رویکردها والزامات» و «مکتب طراحی شهری شیراز» ارائه شد و صاحب نظران به بیان دیدگاه های خودپرداختند.

این عضو هیأت مدیرهسازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه گفت: باتوجه به ضوابط و مقررات شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران و ضرورت توجه به مبانیشهرسازی و معماری ایرانی و نیز اسلامی در نظام ساخت و ساز کشور، لزوم برگزاریسمینار در سطح ملی آشکار گردید. این همایش در چهار محور اصلی شکل گرفت و مقالاترسیده نیز در همین چهار محور اصلی می باشند. محور اول به مبانی نظری معماریایرانی- اسلامی، محور دوم به ضوابط و مقررات و معماری ایرانی- اسلامی، محور سوم بهکالبد معماری ایرانی- اسلامی و محور چهارم به جایگاه معماری در شهر ایرانی- اسلامیاختصاص یافته است. تعداد 491 مقاله به دبیرخانه همایش رسید که بعد از داوری اولیه156 مقاله به دلیل عدم تجانس موضوعی و یا عدم توجه به اصول نگارش مقاله، از روندداوری حذف گردید و در داوری ثانویه که برای 335 مقاله صورت پذیرفت، موضوعات 98مقاله در محور اول، 14 مقاله در محور دوم، 131 مقاله در محور سوم و 92 مقاله در محورچهارم بود. بعد از داوری های تخصصی کمیته علمی، 185 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت کهاز این تعداد 28 درصد در محور اول، 7 درصد در محور دوم، 42 درصد در محور سوم و 23درصد در محور چهارم می باشد. در طول دو روز برگزاری همایش، 11 نشست علمی با 23سخنرانی تخصصی و 4 پنل برگزار شد. پنل های تخصصی نیز در طول همایش با حضور اساتیددانشگاه ها و مدیران شهری برگزار شد که در آنها به تبادل نظرات کارشناسی در حیطهمعماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی پرداخته شد.

دکتر طاهره نصر درادامه بر بسترسازی از راه پژوهش اشاره کرد و بر ایجاد بانک اطلاعاتی و تحقیقاتی درحوزه معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی تأکید نمود و خواستار تدوین ضوابط برایتعهدآور نمودن اجرای طرح های مربوط به بازیابی هویت ایرانی- اسلامی در کالبدشهرهای ایران با توجه به شرایط جامعه ایران شد.

دکتر طاهره نصرهمچنین سایر دستاوردهای علمی این همایش که اکثر صاحبان اندیشه بر آن تأکید داشتندرا برشمرد که در قالب بیانیه پایانی همایش ارائه گردیده است و پیگیری اهداف در بعداصول راهبردی و مفهومی را از وظایف دبیرخانه دایمی این همایش دانست.

در ادامه این نشست،دبیران علمی و اجرایی همایش، دکتر طاهره نصر و دکتر امیرحسین جمشیدی به بیانبیانیه نهایی این همایش که برگرفته از نتایج و دستاوردهای مقالات، سخنرانی ها وپنل های ارائه شده می باشد پرداختند که در 13 بند به رشته تحریر درآمد و به شرحزیر می باشد:

1-در راستای اخلاق حرفه ای، احترام به میراث گذشته و انطباق آن با نیازهای روز بااستفاده از تجارب گذشتگان.

2-بسترسازی از راه پژوهش، ایجاد بانک اطلاعاتی و تحقیقات در حوزه معماری و شهرسازیایرانی اسلامی.

3-در اولویت قرار دادن مطالعه، پژوهش و تقویت فرهنگ بومی ساخت و ساز زیستگاه هایشهری و روستایی، به ویژه در استان فارس.

4-پیشنها ایجاد آرشیوی از الگوهای معماری معاصر ایرانی- اسلامی توسط دبیرخانه دائمیهمایش.

5-پیگیری اهداف در بُعد «اصول راهبردی و مفهومی» و «اصول کاربردی و تجربی» از طریقارتباط دبیرخانه دائمی همایش با ارگان های اجرایی ساخت و ساز .

6-تلاش برای تحقق اهداف معماری ایرانی- اسلامی در قالب طرح های شهرسازی اعم ازبرنامه ریزی و طراحی شهری.

7-در راستای طرح های شهرسازی، توجه به طرح های موضعی و موضوعی در پروژه های شهری درسطح کشور در راستای اصول شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی برای اعتلای کیفیت زندگیشهری به نحوی که دراین چهارچوب توجه به محیط و فرهنگ معماری و فرهنگ کشور مدنظرقرار گیرد.

8-با توجه به تصویب دبیرخانه دائمی همایش درشیراز و نیز جایگاه این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی ایران کهن و نیز سومین حرم اهلبیت (ع)، پیشنهاد شیراز بعنوان قطب گردشگری فرهنگی، ‌تاریخی و محیطی ایران اسلامیقابل توجه می باشد.

9-تلاش برای تبدیل الگوها و نمادهای معماری ایرانی اسلامی به ضابطه و دستورالعمل جهتسهولت اجرای آنها.

10-تلاش برای تدوین ضوابطی جهت تعهد آور نمودن اجرای طرح های مربوطه برای بازیابیهویت ایرانی اسلامی شهرهای ایران با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه ایرانی.

11-تشکیل کارگروهی به پیشنهاد دبیرخانه همایش معماری ایرانی- اسلامی، متشکل ازنمایندگانی از شورای اسلامی شهر، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، دفتر فنیاستانداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان و نمایندگان دانشگاهی در هر یک از مراکزاستانی کشور ضرورت دارد و ارزش گذاری به مصوبات کارگروه ها نیز برای هر شهر درساماندهی سیمای شهری بر اساس مطالعاتی که برای هر منطقه صورت می گیرد، انجامپذیرد.

12-مهیا کردن شرایط برگزاری همایش های بعدی در سطح بالاتر و تداوم برگزاری همایش هایایرانی- اسلامی و دعوت از کشورهای اسلامی.

13-دستاوردهای این همایش جهت بررسی و در صورت لزوم استفاده در دستورالعمل های آتی، بهوزارت راه و شهرسازی و شورایعالی شهرسازیو معماری تقدیم خواهد شد.

در پایان اینگفتگو، نصر و جمشیدی اذعان داشتند: جهت پیگیری و اجرایی شدن دستاوردهای همایش باتأکید شهرداری و شورای محترم اسلامی شهر شیراز و هیأت مدیره سازمان نظام مهندسیساختمان استان فارس مقرر گردید دبیرخانه این همایش به صورت دایمی به فعالیت خودادامه دهد که در اولین قدم دبیرخانه نسبت به برگزاری سمیناری تحت عنوان «ازشهرسازی تا معماری امروز ایران» با سخنرانی اساتید بنام معماری و شهرسازی کشور درروز پنجشنبه مورخ 23 اردیبهشت در محل تالار قوام الدین واقع در ساختمان شماره 2سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس اقدام خواهد کرد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : همایش - اسلامی - معماری - ایرانی - شهرسازی - شیراز - مقاله - دبیرخانه - استان - برگزاری - ساختمان - اجرایی - گردید - دستاوردهای - تعداد - طاهره - دانشگاه - داوری - ارائه - اساتید - مهندسی - شورای - شهرداری - تهران - ساخت و ساز - پیگیری - شرایط - تخصصی - پژوهش - مباحث - برگزار - ضوابط - ایجاد - اجرای - ادامه - متشکل - اهداف - جمشیدی - مقالات - کمیته - راستای - اعضای - فرهنگ - عنوان - دائمی - فرهنگی - دستورالعمل - موضوعی - پیشنهاد - بسترسازی - اطلاعاتی - سخنرانی - راهبردی - جامعه - مفهومی - دایمی - تدوین - نمودن - تأکید - مربوط - امیرحسین - بسیار - اولین - تشکیل - باشند - مهندسیساختمان - اشاره - تداوم - چگونگی - استانداری - اداره - دانست - اساتیددانشگاه - تحقیقات - مقررات - طراحی - شورایعالی - ضرورت - چهارم - مبانی - مدیران - بررسی - نظرات - دبیران - پرداختند - جایگاه -

نظر شما در مورد : دستاوردها و چگونگی تداوم «همایش ملی شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی»

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها