تاریخ انتشار : شنبه 02 دی 1396 - ساعت : 15:18

کد مطلب: 41441 چاپ به اشتراگ گذاشتن

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسان برای اولین بار محقق شد

مازندشورا: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای اولین بار اعضای خود را بصورت بی نام تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای تکمیلی قرار داد.

مازندشورا:به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند به همت اعضای محترم هیأت مدیرهو معاونت توسعه سرمایه مهندسی برای اولین بار پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای تکمیلیمهندسان عضو پس از برگزاری مناقصه و انجام تشریفات قانونی، تأمین گردید.کلیه اعضای سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار معتبر می باشند تحتپوشش این بیمه نامه تکمیلی خواهند بود.(جزئیاتبیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد)

نکاتی از مشخصات بیمه مسئولیت مدنی تکمیلی حرفه‌ای اعضاء سازمان استان:

پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای تکمیلی مهندسان بی نام است و نیازی بهثبت نام اعضاء محترم سازمان بصورت حضوری یا غیرحضوری ندارد.

هزینه صدور بیمه ‌نامه توسط سازمان استان پرداخت گردیده و نیازی بهپرداخت هزینه توسط اعضاء محترم نمی باشد.

این بیمه نامه جایگزین بیمه نامه های مسئولیت گروهی که در سالهایگذشته هزینه آن توسط اعضاء سازمان پرداخت می گردید، شده است.

اعضاء محترم سازمان ، می بایستی همانند روال معمول، نسبت به دریافتپوشش های بیمه های مسئولیت مدنی انفرادی خود رأساً اقدام نمایند، و در صورت عدمکفایت پوششی بیمه‌ای مذکور در مراجع ذیصلاح قضایی و یا عدم ایفای احتمالی تعهداتبیمه‌گر در زمان صدور رای قطعی دادگاه این بیمه نامه به عنوان پوشش مکمل در این خصوصپوشش مورد نیاز را تامین خواهد نمود.

زمان شروع بیمه نامه از تاریخ 09/09/1396 تا 09/09/1397 به مدت یکسالشمسی می باشد.

ملاک پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر ( جانی و مالی) برمبنای صدور رأی قطعیدر محاکم ذی صلاح و مراجع قضایی و برمبنای درصد تقصیر تعیین شده در احکام صادره،بصورت یوم الاداء ، علیه بیمه شده می‌باشد.

پوشش خسارت تبصره یک ماده 66 تأمین اجتماعی جزء تعهدات بیمه‌گر می‌باشد.

محکومیت بیمه شده در محاکم قضائی به پرداخت نیم عشر دولتی، تحت پوششاین بیمه نامه می‌باشد .

پوشش احتمالی افزایش دیه برای سال آتی( منتهی به انقضای بیمه نامه )در سقف تعهدات بیمه گر بدون دریافت حق بیمه اضافی به عهده بیمه گر می باشد.

برای کلیه فعالیت‌ها و پروژه‌های قبلی که طی 10 سال گذشته توسط هر یکاز بیمه شدگان، در رشته‌های هفت‌گانه ساختمان و یا سایر موارد مرتبط با امور حرفه‌ایمهندسان و سایر بیمه شدگان، اعم از پروژه‌های تکمیل شده و یا تکمیل نشده که دارایپایان کار بوده و یا فاقد پایان کار باشند و یا هم اکنون در حال بهره برداری می‌باشندو یا سایر امور مرتبط، به شرط آنکه هیچگونه خساراتی برای بیمه شده تا قبل از تاریخشروع قرارداد بیمه ثبت نگردیده باشد و نیز پروژه‌ها و فعالیت‌های جدیدی را که درمدت اعتبار بیمه نامه های مورد فراخوان به مدت یکسال شمسی باشد را تحت پوششقرارداده و وفق تعهدات فوق الذکر جبران خسارت نمایندمشروط به آنکه وقوع حادثه موردادعا و یا منشأ اثر مورد ادعا در زمان اعتبار این بیمه نامه باشد.

مرور زمان این بیمه نامه پنج سال می باشد.

درصورتیکه اعتبار بیمه نامه منقضی گردد، کلیه ادعاهایی که بعد از گذشتپنج سال از انقضای بیمه نامه، در مراجع نظارتی و قضایی مطرح و منجربه محکومیت بیمهشده گردد درصورتیکه منشأ حادثه در زمان اعتبار بیمه نامه باشد مراتب در تعهد بیمهگر می باشد.

طبق تفاهم نامه به عمل آمده با بیمه‌گر مهندسین محترم موظفند حداکثرظرف پنج روز کاری از اطلاع وقوع حادثه مراتب را بصورت مکتوب به اطلاع سازمانبرساند ، در غیر اینصورت پوشش مذکور بلا اثر خواهد بود.

برای آگاهی از جزئیات تفاهم نامه پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ایاعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران روی پیوست کلیک کنید. پیوست1 پیوست


منبع : صما

برچسب ها : #مسئولیت #محترم #اعضاء #پرداخت #حرفه‌ای #اعتبار #مراجع #هزینه #بیمه‌گر #تعهدات #می‌باشد #بصورت #حادثه #خسارت #قضایی #اعضای #تکمیلی #اطلاع #استان #تکمیل #مرتبط #ساختمان #شدگان #اولین #مهندسان #پیوست #تفاهم #مراتب #درصورتیکه #پروژه‌های #انقضای #تأمین #احتمالی #گردید #باشند #مهندسی #برمبنای #محکومیت #نیازی #محاکم #مذکور

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسان برای اولین بار محقق شد

*

*