مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 4239 -تاریخ انتشار : شنبه 19 تیر 1395 -ساعت : 15:30

چاپ به اشتراگ گذاشتن

مهدي محرمي شام اسبي؛ کارشناس پايه يک رشته عمران

شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان‌؛ سازمان حرفه‌‌اي يا سياسي؟

مازندشورا: هرگاه زمان انتخابات رياست شوراي مذکور فرا مي‌رسد، همواره اين سوال به اذهان متبادر مي‌گردد که چه شخصي و با چه پيشينه‌اي براي منصب مزبور گزينه بهتري است. فردي حرفه مند و آشنا به امور صنفي و قوانين مربوطه يا فردي با صبغه سياسي؟

مازندشورا:هر گاه زمان انتخابات رياست شوراي مذکورفرا مي‌رسد، همواره اين سوال به اذهان متبادر مي‌گردد که چه شخصي و با چه پيشينه‌ايبراي منصب مزبور گزينه بهتري است. فردي حرفه مند و آشنا به امور صنفي و قوانينمربوطه يا فردي با صبغه سياسي؟

برايپاسخ به اين مهم از روش مهندسي معکوس استفاده مي‌کنيم.

بدينمنظور که نخست وظايف و اختيارات شوراي مرکزي را مرور نموده و سپس آنها را از دوديد‌گاه مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.

1- وظايفحرفه‌اي:

درراستاي انجام اين وظايف هر چه شخص به امور حرفه و صنف و قوانين مرتبط با آن مسلطتر باشد طبعا در اين منصب مثمر ثمر تر خواهد بود. اين وظايف عبارتند از:

- برنامه‌ريزيو فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي‌هاي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمانبا جلب مشارکت سازمان نظام مهندسي ساختمان‌ استان‌ها و هماهنگي با وزارت راه وشهرسازي.

- بررسيمسايل مشترک سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و سازمان نظام مهندسيساختمان و تعيين خط مشي‌هاي کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت وابلاغ آنها.

- حل وفصل اختلافات بين ارکان داخلي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها يا بينسازمان‌هاي مذکور با يکديگر يا بين اعضاي سازما‌ن‌هاي استان با سازمان خود از طريقداوري.

- همکاريبا وزارت راه و شهرسازي در امر نظارت بر عملکرد سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختماناستان‌ها و اصلاح خط مشي آن سازمانها از طريق مذاکره و ابلاغ دستور‌العمل‌ها.

- همکاريبا وزارت راه‌و‌شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات مليساختمان و ترويج و کنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملکي ساختمانها و برگزاريمسابقات حرفه‌اي و تخصصي.

- تلاشدر جهت جلب مشارکت و تشويق به سرمايه‌گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح‌هاي مسکن وتأسيسات و مستحدثات عمراني عام‌المنفعه و همکاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقايکيفيت اينگونه طرح‌ها.

- همکاريدر برگزاري آزمون‌هاي تخصصي مهندسين، کاردانان فني و کارگران ماهر وآموزش‌هايتکميلي براي بهنگام نگهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارک فرصت‌هاي کارآموزيو معرفي به دانشگاه‌ها.

- حمايتاجتماعي از اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و دفاع از حيثيت و حقوقحقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولاتتوليدات و خدمات مهندسي در بخش‌هاي استان، عمران و شهرسازي.

- مشارکتدر برگزاري کنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تخصصي در داخل کشور و در سطح بين‌المللي.

- ارائهگزارش عملکرد به هيأت عمومي و وزير راه‌و‌شهرسازي.

2- وظايفحرفه‌اي که نياز به برش سياسي هم دارند:

در اجراياين وظايف علاوه بر تسلط به امور حرفه‌اي و صنفي مي‌بايست شخص با تعاملات سياسي همآشنا باشد. در ذيل اهم اين وظايف را نيز مرور مي‌نماييم.

- ايجادزمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان از طريقمذاکره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا و کنترلطرح‌هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون که بهامور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد.

- همکاريبا مراکز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت‌هاي لازم در زمينه تهيه مواددرسي و محتواي آموزشي علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارنخانه‌هاي آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالي.

- همکاريبا وزارت کار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخش‌هايساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و کنترل آن.

- جمع‌‌آوريکمک‌هاي داخلي و بين‌المللي جهت کمک به دستگاه‌هاي مسئول در امر امداد و نجات درزمان وقوع حوادث غير‌مترقبه.

- ارائهنظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هايتوسعه و طرح‌هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه‌هاي مربوط.

آنچه ازشرح وظايف صدر الاشاره بر مي آيد آنست که اگر بتوان شخصي حرفه مند را با سوابقاندک سياسي بر مسند رياست شوراي مورد بحث قرار داد، نه تنها مي‌توان سازمان نظاممهندسي ساختمان قدرتمندي در سطح کشور داشت، بلکه انتظار مي‌رود به تبع اين انتخابهيات مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها نيز در انجام وظايف قانونيمحوله وفق مفاد ماده 15 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، بسيار موثر‌تر عملنمايند.

با نگاهيبه‌ تجربيات ادوار گذشته انتخابات شوراي مرکزي، مشاهده مي‌شود عموماً مسند رياستشوراي مرکزي در اختيار افراد سياسي بوده زيرا پس از برگزاري انتخابات مورد نظرافراد منتخب هيات مديره‌هاي استانها، سه نفر را از بين برگزيد‌گان به وزير راه وشهرسازي پيشنهاد مي کنند و وزير يک نفر را به عنوان رييس شوراي مرکزي که رييسسازمان نظام مهندسي ساختمان کشور نيز محسوب مي‌شود، جهت صدور حکم به رياست محترمجمهور معرفي مي‌نمايد.اين نحوه گزينش که منطبق با مفاد ماده 22 قانون نظام مهندسيو کنترل ساختمان است. ناخواسته سياسي بودن فرد منتخب ورير محترم راه و شهرسازي رادر بر خواهد داشت.

در ايندوره با نگاهي گذرا به رويکرد جناب آقاي دکتر آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي درحوزه نظام مهندسي ساختمان مي‌توان پيش‌بيني کرد که ايشان نگاه حرفه‌مندي به انتخابرييس شوراي مرکزي دارند تا سياسي.

سوابقايشان در عضويت هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، ارايهاستفساريه‌هاي بسيار مهم در موارد سکوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين‌نامهيا دستور‌العمل‌هاي مربوطه و نيز انتصاب‌هاي ايشان در بدنه معاونت‌ها و مديران کلمرتبط با نظام‌هاي مهندسي ساختمان در وزارت راه و شهرسازي همگي حاکي از آنست کهديدگاه وزير محترم کاملا حرفه مند و کارا و بدور از ملاحظات و مطامع سياسي مي‌باشد.

نگارندهبر اين باور است که حضور فرد‌ي مقتدر و حرفه‌مند با گرايشات سياسي کمتر، در کسوترياست سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور اين سازمان را در راه اجراي و‌ظايف قانونيخود بيش از پيش مصمم‌تر خواهد ساخت.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسي - ساختمان - وظايف - سياسي - شهرسازي - شوراي - مرکزي - وزارت - کنترل - سازمان‌هاي - استان‌ها - زمينه - همکاريبا - اجراي - قانون - رياست - تخصصي - انتخابات - دستگاه‌هاي - برگزاري - اجرايي - استان - محترم - مربوط - ساختماني - مراجع - مي‌باشد - دارند - قضايي - مديره - مي‌شود - منتخب - ايشان - بسيار - بين‌المللي - آموزش - مهارت - مي‌توان - آموزشي - دستگاههاي - تعيين - ارکان - داخلي - وشهرسازي - مشارکت - سياسي؟ - وظايفحرفه‌اي - مشي‌هاي - اعضاي - عملکرد - کارگران - همچنين - معرفي - عمراني - طرح‌هاي - راه‌و‌شهرسازي - عمران - حرفه‌اي - عنوان -

نظر شما در مورد : شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان‌؛ سازمان حرفه‌‌اي يا سياسي؟

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها