تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96

تاریخ انتشار : شنبه 16 دی 1396 - ساعت : 14:47

کد مطلب: 42473 چاپ به اشتراگ گذاشتن

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96

مازندشورا: چکیده: دومین آزمون صلاحیت طراحی نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی در مهر ماه 1396 برگزار شد. بعد از تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اسفند 95، قصد داریم در این یادداشت، بررسی دقیق و کیفی از آزمون مهرماه 96 انجام دهیم.

مازندشورا:

1) تحلیل آزمون

نتایج ارائه شده در این بخش، از «کتابتشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» استخراج شده است. با وجود اینکه در هر آزمون 60 سوال مطرح می شود،ممکن است در نتایج ارائه شده در جدول زیر، تعداد سوال از 60 تجاوز کند چرا که پاسخیک یا چند پرسش از بیش از یک منبع مطرح شده است.

چند نکته مهم را بايد مدنظر قرار داد:

در آزمون طراحي از مباحث 1، 2 و 12 سوالي طرح نمي شود اما در سنواتقبل از اين مبحث پرسش هائي طرح شده است.

منظور از اخلاق، راهنمای 13 و 110 به ترتیب اصول اخلاق حرفه ای، راهنمایطراحی و اجرای تاسیسات برقی (تالیف مرحوم موسسیان) و جلدهایاول و دوم نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. سایر اعداد نوشته شده نیز، شماره مباحث است.

سوالاتی که زیرمجموعه «سنوات قبل» مشخص شده اند، پرسش ها و مسائلي هستندکه از منابع مختلفی طرح شده اما بهترين منبع براي پاسخگوئي به آنها، تسلط به پرسشهاي سنوات قبل آن است.

پرسش هاي متفرقه نيز، پرسش ها با دشواري زياد و پرسش هائي که از منابعمتفرقه مطرح مي شوند را شامل مي شود.

1-1) دسته بندی پرسش های 7 دوره آزمون اخیر

در جدول (1)، دسته بندی پرسش های خرداد 93 تا طراحی مهر 96 قابلمشاهده است.

طبق جدول، می توان نتایج زیر را استخراج کرد:

تاکنون تنها یک سوال در آزمون نظام مهندسی برق از اصول اخلاق حرفه ایمطرح شده است.

از بین منابع عمومی، تنها مبحث 3 است که در کل ادوار بررسی شده، از آنسوال طرح شده است.

در آزمون های اخیر، در غالب ادوار یک سوال از کتابقانون نظام مهندسی مطرح شده است.

تعداد سوالات مطرح شده از مبحث 13، رشد قابل توجه و عجیبی یافته وتقریبا 6 برابر تعداد سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند 95 شده است.

در 7 دوره اخیر، کمترین تعداد سوال از مبحث 15 از سوالات آزمون نظاممهندسی برق مهر 96 مطرح شده است.

تعداد سوالات سنوات قبل و متفرقه نسبت به ادوار قبل کمتر شده است.

1-2) تحلیل منابع

در شکل (1)، درصد سهم هر کدام از گروه هاي منابع آزمون مشخص شده است.

با توجه به شکل، تعداد سوالات منابع عمومی (مقررات ملی، مباحث 1، 2،12، 19، 21 و 22) و فرعی (راهنمای 13 و 110) تقریبا برابر است. بیشترین حجم سوالاتدر ادوار بررسی شده مربوط به پرسشهای سنوات اخیر بوده و بعد از پرسش های مطرح شدهاز منابع تخصصی (مباحث 13 و 15) در جایگاه بعدی هستند. در شکل (2)، مقایسه درصدسهم منابع آزمونهای خرداد 93 تا طراحی اسفند 95 و آزمون طراحی مهر 96 ارائه شدهاست.

براساس شکل فوق، سهم منابع عمومی و سنوات اخیر، تغییر چشم گیری نداشتهو تقریبا مشابه است. حال آنکه، سهم منابع تخصصی و فرعی به ترتیب به صورت قابلتوجهی افزایش و کاهش یافته است.

1-3) تحلیل محتوایی

با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:

اهمیت ویژه مبحث 13: با توجه به تکمیل و ارائه ویرایش جدید مبحثسيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها) در اواخر سال 95 و طرح پرسش از آنبرای اولین بار در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، سهم این مبحث در آزمون افزایشقابل توجهی داشت. همچنین، برخی پرسش ها (مانند پرسش های 11، 12 و 16)، با وجوداینکه ظاهرا مبتنی بر پرسش های سنوات قبل هستند، اما بدون استفاده از آئین نامههای مبحث 13 قابل پاسخ گویی نیست. ضمنا غالب سوالات از آئین نامه هایی جدید مطرحشده که در ویرایش جدید به مبحث 13 اضافه یا اصلاح شده است.

پرسش های منابع ایمنی: در آزمون طراحی مهر 96، 8 پرسش مربوط به منابهایمنی و منابع برق بدون وقفه (UPS) است که طرح این تعدادسوال از یک موضوع چندان جالب نیست. البته با توجه به طرح چند پرسش از این مفاهیمدر آزمون نظارت به نظر می رسد که این مفاهیم، یک رویکرد برای آزمون نظام مهندسیمحسوب می شود.

سوالات گنگ: با مرور سوالات آزمون، می توان گفت برخی پرسش ها گنگ وچندجوابی هستند، با انتشار کلیدآزمون نظام مهندسی برق مهر 96، نهتنها این گنگ بودن حل نشد که برخی تردیدهای جدید ایجاد شد. پرسش هایی که حتی عینااز متن آئین نامه یا مشابه سالهای قبل بود، با جوابی متفاوت ارائه شد.

فصل های مهم مبحث 13: تعداد سوالات مطرح شده از مبحث 13 را براساس فصلها می توان به این صورت دسته بندی کرد: فصل 3 (1 سوال)، فصل 5 (10 سوال)، فصل 6 (2سوال)، فصل 7 (3 سوال)، فصل 9 (5 سوال)، فصل 10 (3 سوال)، پیوست 1 (5 سوال)، پیوست2 (2 سوال)، پیوست 4 (1 سوال) و پیوست 5 (1 سوال). از بقیه فصل ها سوالی طرح نشدهاست.

اشتراک پرسش: از 60 پرسش آزمون طراحی مهر 96، 16 پرسش اختصاصی صلاحیتطراحی و باقی مشترک بین طراحی و نظارت است.

2) راهکارهای کلیدی برای موفقیت در آزمون

طبق تحليلهاي انجام شده اختصاصي (برایمطالعه بیشتر کلیک کنید) وتجربيات دوره هاي قبل مي توان برای هر کدام از منابع، راهکارهای عملی برای پاسخدهی و موفقیت ارائه می شود.

2-1) منابع عمومی

جزئیات منابع: این مجموعه پرسش ها از هشت منبع (شامل مقررات ملی،مباحث 3، 19، 21 و 22) با حدود 1100 صفحه مطرح می شود

مشخصه های مهم: و سهم 15درصدی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیساتبرقی داشته و آسان ترین گروه سوالات آزمون هستند.

راهکار پیشنهادی:

کتاب میکرو تاسیسات برقی: خلاصهای از مهمترین آئین نامه های مبحث عمومی با پاسخ پرسش ها به صورت طبقه بندی شده ازاولین دوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره (مهر 96).

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزارانکلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-2) منابع اختصاصی

جزئیات منابع: پرسش هایی که از دو مباحث 13 و 15 طرح می شود.

مشخصه های مهم: بیش از یک چهارم سوالات را به خود اختصاص می دهد.مجموع تعداد صفحات این دو مبحث، 300 صفحه است.

راهکار پیشنهادی:

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامههای مباحث 13 و 15 با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.

کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیساتبرقی: معرفی آئین نامه های مهم مباحث 13 و 15 و حل تمامی پرسش های آن از اولیندوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره (مهر 96).

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزارانکلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-3) منابع فرعی

جزئیات منابع: سوالات مطرح شده از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیساتبرقی (راهنمای مبحث 13) و نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مشخصه های مهم: حدود 15 درصد از سوالات را به خود اختصاص داده و کلتعداد صفحات این منابع، 1500 صفحه است.

راهکار پیشنهادی:

کتابتاسیسات برق پلاس: خلاصه سازی و دسته بندی مهمترین قسمتهاي این منابع با پرسش هایمربوط به هر بخش به صورت طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی.

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزارانکلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-4) آزمون های سنوات قبل

جزئیات منابع: سوالاتی که از کتابها و منابع متنوع مهندسی برق مطرحشده اما بهترین منبع برای آنها تسلط بر پرسش های سالهای قبل است.

مشخصه های مهم: سهم يک سومي در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقیرا به خود اختصاص می دهد

راهکار پیشنهادی:

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامههای مباحث 13 و 15 با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.

کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیساتبرقی: معرفی آئین نامه های مهم مباحث 13 و 15 و حل تمامی پرسش های آن از اولیندوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره (مهر 96).

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ تشریحی و استاندارد پرسش های سالهای اخیر برای مرور و جمع بندیدر چند روز منتهی به آزمون

گروه تلگرامی رفع اشکال آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: آموزش مستقیم و بی واسطه مطالب و رفع اشکال با مدرس دوره.

آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی: ارائه پرسش های کاملا استاندارد وهمگن با آزمون اصلی.

2-5) پرسش های متفرقه

جزئیات منابع: دشوارترين گروه از مجموعه پرسش های آزمون هستند که منبعخاصی برای آن وجود ندارد.

مشخصه های مهم: حدود 10 درصد سوالات را به خود اختصاص می دهد.

راهکار پیشنهادی:

کتاب تاسیساتبرق پلاس: خلاصه ای از بخشنامه های شرکت توزیع که منبع پرسش های متفرقه محوبمی شود، در این کتاب ارائه شده است.

3) کارنامه

طبق نتایج بدست و اطلاعات جدول زیر، راهکارهای ارائه شده در بخش قبلکاملا موثر و عملیاتی هستند. کلمات فيلم، درسنامه، کليدواژه، پلاس، تشريح وآ.آزمايشي به ترتيب معرف فیلمآمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب درسنامهو پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگانکلیدی تاسیسات برقی، کتابتشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتابمیکرو تاسیسات برقی و آزمون های آزمایشی تاسیسات برقیاست.حروف ص و ف به ترتیب گویای صفحه و فصل و در آزمون آزمايشي هم شماره آزمون (شمارهپرسش) است.

جدول (2): مقایسه تطبیقی آزمون طراحي تاسیسات برقی با منابع آموزشی

براساس جدول فوق، به جز 10 پرسش، بقيه پرسش ها توسط محصولات آموزشيمعرفي شده قابل پاسخگوئي بوده است. درجدول (3)، سهم هر محصول در آزمون طراحي نشان داده شده است.

جدول (3): تعداد و درصد سوالات قابل پاسخگوئي توسط محصولات آموزشي*
منبع : صما

برچسب ها : #آزمون #منابع #تاسیسات #مهندسی #سوالات #مباحث #ارائه #تعداد #شماره #طراحی #کلیدی #سنوات #تحلیل #پیشنهادی #عمومی #طراحي #نتایج #ادوار #تشریحی #راهکار #اختصاص #تاسیساتبرقی #راهنمای #مهمترین #معرفی #درسنامه #واژگان #مشخصه #نامههای #هزارانکلمه #پاسخگوئي #راهکارهای #ترتیب #اخلاق #پیوست #سالهای #طبقه‌بندی #متفرقه #پرسش‌های #تمامی #اشکال #آزمایشی #آزمايشي #محصولات #استاندارد #خلاصه #آمادگی #پرچالش #مربوطه #اولیندوره #صفحات #مقایسه #سوالاتی #خرداد #بررسی #یافته #برنامه #مدیریت #کتابتشریح #استخراج #اجرای #نشریه #برابر #اسفند #ویرایش #مطرحشده #نظارت #موفقیت #مشابه #براساس #مقررات #تقریبا #مربوط #تخصصی #مجموعه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96

*

*