مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 4427 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 تیر 1395 -ساعت : 11:42

چاپ به اشتراگ گذاشتن

نگاهی به زندگی سیدجواد شهرستانی،

شهردار اسبق تهران طرحی از یک زندگی

مازندشورا:

شهردار اسبق تهران طرحی از یک زندگی بلدیه| حمید ناصری کرمانشــاهی|مهندس سیدجواد شهرستانی فرزند سیدهاشم (دبیرالکتاب و مصحح کتب خطی آستان قدس  خورشیدی در شهر مشهد متولد شد و  پس از طی 1303رضوی) در سال دوران تحصیل در دبیرستان ابن یمین و فردوسی مشهد و قبولی در کنکور دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان دانشجوی رسته فنی دانشکده افسری  وارد خدمت ارتش شد و تا درجه ستوان یکمی در 1324از مهر ماه سال دانشگاه تهران به تحصیل اشتغال داشت. پس از دریافت پایان نامه فوق لیسانس در رشته الکترومکانیک از دانشکده  خراسان منتقل شد و درجه 8 به لشگر 1328فنی دانشگاه تهران در سال  که به درجه 1337ســروانی به عنوان رئیس تعمیرگاه مخابرات و از سال  خراسان برای 8سرگردی نایل شد، در پست سازمانی معاون مخابرات لشگر برقرای ارتباطات مخابراتی لشگر با کلیه واحدهای تابع بخصوص مرزهای  1339 خراسان و سپاه و ستاد ارتش انجام وظیفه می کرد.وی در مهرماه سال بنا به درخواست رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و موافقت ارتش با حفظ کلیه سوابق خدمتی به دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شد. نامبرده از نظر نحوه خدمات نظامی در طبقه بندی ارتش بین هم قطاران رسته فنی نفر اول بود. به وظایف سازمانی خود 8مهندس شهرستانی در حالی که در مخابرات لشگر به تدریس فیزیک در 1339 عمل می کرد با موافقت ارتش در فروردین ماه دانشگاه پزشکی و پس از تاسیس دانشکده علوم، مسئولیت تدریس فیزیک الکترونیک را در آن دانشــکده به عهده گرفت. پس از انتقال به دانشــگاه فردوسی به مدت یک ســال از طریق دانشگاه برای تحقیق و مطالعات به  19(ساکله) مرکز تحقیقاتی رسمی فرانســه اعزام شد.آقای شهرستانی از ســال دوران تدریس فیزیک در دانشکده های ردوسی مشهد به خوبی یاد می کند و از کسوت معلمی به خود می بالد. از جمله سایر اقدامات دانشگاهی وی تاسیس دانشکده علوم در کرمانشاه و قبول عضویت هیأت امنای آن و  تا سال 1352افتخار حضور در جلسات هیأت امنای داشگاه فردوسی از سال  1336 و هم اکنون نیز بنیاد دانشگاهی فردوسی فعال است. در سال 1356 بین شرکت خسروی به مدیریت محمود فرخ و شهرداری مشهد و شرکت برق مشــهد حسن تفاهمی به وجود آمد. سازمان برنامه هم که موظف  به تامین و تکمیل برق شهرستان ها شده بود با خرید یک دستگاه مولد ماک  کیلو وات برای مشهد اقدام کرد. پس از نصب موتور ژنراتور 1000به قدرت مذکور برای تحویل آن از نظر فنی طبق درخواست شرکت از لشگر مقرر شد آقای مهندس شهرستانی نسبت به تحویل موتور ژنراتور مذکور اقدام کند و با ماموریت نامبرده به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی برق مشهد موافقت  کند. 
پس از اینكه مهندس شهرستانی مدیر عامل شد شركت توانست با خرید مولدهای مختلف، نیروی  كیلو 10000 كیلــو وات به 2300برق شــهر را از وات افزایش دهد و بازار سیاه را درهم بشكند. پس از تشكیل سازمان برق ایران برای تقویت برق كلیه نقاط كشور خوشبختانه مشهد اولین شهر ایران بود كه داوطلبانه قرارداد مدیریت و توسعه برق مشهد  به امضا 1342را با سازمان برق ایران در آبان سال رســاند و برق مشهد ســرو صورت نوینی به خود گرفت.  سپس وزارت آب و برق برای تاسیس شركت  1343 برق منطقه ای خراسان اقدام كرد. در خرداد مهندس شهرســتانی به عنوان اولین رئیس هیأت مدیره عامل برق منطقه ای خراسان انتخاب شد. وی نسبت به خرید و نصب و بهره برداری از دو دستگاه  كیلووات (بیش از 25000توربین بخار به ظرفیت دو برابر ظرفیت نیروگاه موجود آن زمان) و احداث شبكه انتقال و توزیع نیرو ایجاد شبكه روشنایی شهر  در خدمت مردم 1347 مشــهد اقدام كرد و تا سال شهر مقدس مشهد و همكارانش درشركت بود. یكی از اقدامات به یاد ماندنی نامبرده احداث كوی آب و برق و بنای منازل مسكونی برای كاركنان و كارگران آب و برق مشهد است. مهندس شهرســتانی پس از آنكــه از ارتش به دانشگاه منتقل شــد، علاوه بر تدریس فیزیك در دانشــكده های پزشكی و ریاســت هیأت مدیره و مدیر عاملی برق منطقه ای خراســان كه تا ســال  به 1344 تا سال 1342 ادامه داشت، از سال 1347 عنوان شهردار مشهد  انتخاب و به صورت افتخاری در خدمت همشــهریان خود بــود و در این دوران شــهرداری مشهد به عنوان شهرداری نمونه كشور انتخاب و معرفی شد. به همین دلیل و توانایی های  كه برای اولین بار انجمن شهر 1347ایشان در سال تهران از سوی مردم انتخاب و تشكیل شد مهندس  رای به عنوان شهردار 30شهرستانی به اتفاق آرای  سال استاندار 4تهران انتخاب شــد. وی بعد از آن كرمانشاه بود كه در این دوران استان كرمانشاه در زمینه فضای سبز و درختكاری به عنوان استان نمونه كشور انتخاب شد. شهرستانی سه سال نیز در دولت امیرعباس هویدا وزیــر راه و ترابری بود كــه در زمینه حمل و نقل كشوری خدمات ارزشمندی انجام داد. وی در سال  به عنوان شهردار تهران انتخاب شد ً مجددا1356 كه طراحی بزرگراه های درون شهری تهران و اجرای بخشی از آن از خدمات ایشان است. شهرستانی در  اســتعفای خود را به عنوان اولین 1357 بهمن 14 از ٌ دولتمرد پهلوی تقدیم امام خمینی كرد، اما مجددا سوی امام تا تشكیل دولت موقت به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : عنوان - تهران - دانشگاه - شهرستانی - فردوسی - دانشکده - مهندس - شهردار - دوران - اقدام - اولین - تدریس - فیزیک - خدمات - تشكیل - نامبرده - منطقه - تاسیس - ســال - مخابرات - خراسان - موافقت - منتقل - سیدجواد - تحصیل -  خراسان - شهرســتانی - ظرفیت - استان - زمینه - كرمانشاه - نمونه - تحویل - احداث - مدیره - موتور - زندگی - اقدامات - انتقال - سازمانی - درخواست - دانشگاهی - امنای - دستگاه - ژنراتور - مشــهد - شهرداری - مدیریت - مذکور -

نظر شما در مورد : شهردار اسبق تهران طرحی از یک زندگی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها