مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 4738 -تاریخ انتشار : شنبه 02 مرداد 1395 -ساعت : 12:38

چاپ به اشتراگ گذاشتن

محمدحسین مسعودی، عضو کمیته پیشنهادات نظام مهندسی تهران

تحقق «مجری ذیصلاح» با عملیاتی شدن طرح چندمنظوره کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی

مازندشورا: هم اکنون در بازار کار، کنترل و افزایش کیفیت خدمات جهت جلب رضایت مشتری، یک اصل کلیدی است تا جایی که ارائه اطلاعات در قالب آمار و ارقام مستند و دقیق از افزایش کیفیت ساخت ناشی از اقدامات کنترل کیفیت خدمات در حوزه های مختلف برای بهره برداران و عموم مردم بعنوان مشتریان این خدمات ضروریست که طبق بند 5 از اهداف و خط مشی 10گانه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به این مهم تأکید شده است.

مازندشورا:تجربه فعالیتیکساله کنترل مضاعف خدمات مهندسی در بیش از 500 پروژه در 12 منطقه بافت فرسوده شهرتهران، در کنار ارائه ظرفیتهای بالای جامعه مهندسی، واقعیت تلخ کیفیت نازل خدماتمهندسی را نشان میدهد. اگرچه علل مختلفی، این نتایج را حادث نموده اند ولی در اینمیان سهم قصور سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل عدم کنترل کیفیت و بالتبع آنعدم ارائه راهکارهای اساسی برای افزایش کیفیت خدمات مهندسی، از همه عوامل دیگربیشتر نمایان می­باشد و لذا براین اساس طرحی تهیه شده که درصورت اجرایی شدن آن(البته منوط به رعایت ملزومات دقیق آن) می­تواند بیش از پیش به حیثیت حرفه­ای وپررنگ نمودن ارزش خدمات مهندسان در جامعه کمک نماید.

یاددآوری یک تجربهموفق

در سال 91 و پس ازعقد تفاهم‌نامه کلی همکاری نظام مهندسی ساختمان استان تهران با سازمان نوسازی شهرتهران، یک کارگروه ویژه متشکل از هفت رشته تخصصی با محوریت گروه تخصصی شهرسازی جهتپیشبرد امور مربوط به این تفاهم شکل گرفت. ابتدا طرح شهرسازان افتخاری از طریقگروه تخصصی شهرسازی با همکاری سازمان نوسازی شهر تهران به مرحله اجرا درآمد و درادامه موضوع ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در بافتهای فرسوده با درخواست سازمان نوسازیو استقبال گروه تخصصی عمران مورد پیگیری قرار گرفت.

اهم برنامه ها واقدامات صورت گرفته در کنترل مضاعف نوسازی بافت فرسوده در دو حوزه اجرا و نظارتتوسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شرح ذيل بوده است:

1- نحوه انتخابمهندسین ناظر ویژه

مرحله اول: انتخاب200 نفر از میان 2000 نفر با بررسی رزومه ها

مرحله دوم: انتخاب50 نفر از میان 200 نفر با مصاحبه

مرحله سوم: انتخاب10 نفر (13 نفر) از میان 50 نفر با یک ماه فعالیت

2- تدوین چک لیستهای مهندسین ناظر ویژه

ویرایش اول: با عمقکم و شرح زیاد برای ماه های اول و دوم

ویرایش دوم و سوم:با عمق متوسط و شرح متوسط برای ماه های سوم تا ششم

3- مشاوره حضوری وتلفنی مهندسین ناظر ویژه، پیگیری امور بیمه و قرارداد آنها

4- تشکیل وبسایتکنترل و ارزیابی خدمات مهندسی نوسازی بافت فرسوده درجهت اطلاع رسانی مناسب و بهموقع به ویژه برای مهندسان ناظر در ساخت و سازهای بافتهای فرسوده و فراهم نمودنزمینه های آموزشی لازم

5- تجزیه و تحلیلاطلاعات اخذ شده به تفکیک هر گروه کاری و مناطق شهر تهران

6- تهیه گزارشات وارائه به هر دو سازمان

7- تهیه چشم اندازو پیش نویس قرارداد جهت تمدید

براي مجموعهفعاليتهاي تيم كنترل مضاعف نوسازي بافت فرسوده سازمان نظام مهندسي استان تهران چشماندازي سه ساله به شرح ذيل تهيه و تنظيم شده بود:

1- سال اول:

1-1- ارزیابی کیفیتاجرا و نظارت

1-2- ارزیابی کیفیتساخت و ساز

1-3- ارزیابیمجریان

1-4-ارزیابی ناظران

2- سالدوم و سوم:

2-1- ادامه­یارزیابی کیفیت اجرا و نظارت به صورت مستمر (شامل کیفیت ساخت و ساز، مجریان وناظران)

2-2- تدقیق وارتقای سیستم ارزیابی

2-3- رسیدن نمرهکیفیت ساخت و ساز در بافت فرسوده به 90 از100 (یا رسیدن سطح کیفیت ساخت و ساز در بافت فرسوده به سطح بافت­های غیر فرسوده)

2-4- افزایش سطحانگیزه برای خرید واحد مسکونی در بافت فرسوده با ارتقای کیفیت ساخت و ساز و ایجاداطمینان برای خریداران و در نتیجه افزایش انگیزه سازندگان در این بافت

3- راهکارهایعملیاتی:

3-1- ارتقای فرهنگعمومی ساخت و ساز

3-2- حرکت در جهتبه کارگیری مجریان ذی­صلاح

3-3-ارتقای سطح دانش و توانمندی مجریان ذی­صلاح و ناظران (آموزش)

3-4-ارتقای اسناد رسمی ساخت و ساز (مقررات ملی و نشریه­های رسمی) با نگرش بر ملاحظاتخاص بافت فرسوده (تهیه اسناد جدید یا بازنگری اسناد موجود)

3-5-ارتقای فن­آوری­های ساخت و ساز (بومی­سازی فن­آوری­های نوین و کارآمد)

3-6-ارتقای کیفیت مصالح (در مراحل کارخانه، بازار و کارگاه)

3-7-تعریف پروژه­های پژوهشی مورد نیاز جهت تحقق سایر راهکارها

3-8-راهکارهای تشویقی، برخوردی و بازخواستی (در قبال مجریان و ناظران)

3-9-تعیین جایگاه و وظایف دستگاه­های دولتی و غیر دولتی ذی­ربط مانند شهرداری، وزارتراه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و غیره در کنترل کیفیت ساخت و ساز و تهیهفرآیندهای مربوطه

3-10-ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان شیوه­نامه­ها و مدارک کنترل مضاعف با سایر منابع ومدارک موجود مهندسی ساختمان

متاسفانه این تجربهموفق به دلیل تغییرات مدیریتی در سازمان نوسازی شهر تهران و عدم حمایت لازم ازجانب سازمان نظام مهندسی در دوره ششم ابتر و نیمه تمام باقی ماند و فقط برنامه هایسال اول آنهم با سختی های دشوار به انجام رسید.

فوائد طرح چندمنظوره کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی

از فوائد ارزنده ومتعدد این طرح که در نهایت تأمین مهمترین هدف قانون یعنی ارتقاء کیفیت ساخت را بهدنبال خواهد داشت، تأمین زیرساختهای لازم جهت حضور و بروز مجریان ذیصلاح واقعی(ونه صوری) می باشد.

از دیگر فوائد مهمو موثر حاصل از اجرایی شدن صحیح این طرح، رقابتی شدن تمام خدمات مهندسی حتی در بخشنظارت خواهد بود. یعنی ارجاع کار نظارت می­تواند در عین توزیعی، رقابتی هم باشد.در کارگروه نظارت گروه تخصصی عمران طی جلسات متعددی اقدامات کارشناسی لازم برایکیفی نمودن خدمات مهندسان ناظر با تعیین معیارهایی مشخص بصورت علمی و کاربردیانجام پذیرفته است، بدین صورت که امکان ارزیابی و کنترل کیفیت خدمات مهندسان ناظرباتوجه به این معیارها، فراهم شده است و چنانچه این مهم در مراحل اقدامات کنترلخدمات مهندسی مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود، مبتنی بر ارزیابی های صورت گرفتهبه هریک از مهندسان ناظر، کار ارجاع خواهد شد که با این روش به سمت ارجاع کارعادلانه پیش رفته و زمینه رقابت میان مهندسان در ارائه خدماتی بهتر، افزایش خواهدیافت.

کارآموزی مهندسانپس از اخذ مدرک تحصیلی به مدت حداقل 1 و حداکثر 3 سال (باتوجه به مدرک تحصیلی)،ماده5 از فصل دوم آئین نامه اجرایی از شروط اخذ پروانه اشتغال محسوب می­گردد کهمتاسفانه در حال حاضر برای آن برنامه­ای وجود نداشته و اغلب بصورت صوری تهیه می­گرددکه با اجرای این طرح، تأمین شرایط مناسب برای کارآموزی نیز فراهم خواهد شد.

این طرح در سه حوزهطراحی، اجرا و نظارت متناسب با ضوابط حاکم بر ساخت و ساز هریک از استانها، در تمامسازمانهای نظام مهندسی ساختمان قابلیت اجرا خواهد داشت ولی اجرای صحیح و اصولی آنمنوط به رعایت روشهای ذیل می باشد که شرح آن در این مجال نمی گنجد.

الف- استفاده ازافراد دارای تجارب اقدامات موفق در کنترل مضاعف خدمات مهندسی جهت تأمین زیرساختهایمربوطه (باتوجه به سرمایه­گذاری و هزینه­های انجام شده در این بخش)

ب- استفاده از شیوه فراخوان عمومی جهت شناساییمتقاضیان اصلح برای انجام کار

ج- برنامه ریزی وانجام کلیه اقدامات بصورت تیمی

د- برنامه ریزی وتأمین زیرساختهای لازم جهت انجام کارها بصورت سلسله مراتبی؛ اقدامات اجرایی،اقدامات سرپرستی و اقدامات مدیریتی

ه- برنامه ریزی وانجام هرگونه اقدام براساس ساختار و شرح خدمات تعیین شده


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - ساخت و ساز - کیفیت - فرسوده - خدمات - کنترل - ارزیابی - اقدامات - تهران - مهندسان - ارتقای - اجرایی - نوسازی - تخصصی - مجریان - نظارت - برنامه - مضاعف - ساختمان - تأمین - افزایش - مرحله - بصورت - ناظران - فوائد - ارجاع - فراهم - تعیین - اسناد - ارائه - شهرسازی - استان - زیرساختهای - رقابتی - تجربهموفق - همکاری - دولتی - مدیریتی - نمودن - چندمنظوره - استفاده - وانجام - ذیصلاح - اجرای - باتوجه - می­تواند - کارآموزی - تحصیلی - مراحل - فن­آوری­های - مهندسین - ویرایش - متوسط - گرفته - جامعه - عمران - پیگیری - قرارداد - مناسب - ذی­صلاح - راهکارهای - موجود - کارگروه - شهرتهران - ارتقاء - رعایت - بافتهای -

نظر شما در مورد : تحقق «مجری ذیصلاح» با عملیاتی شدن طرح چندمنظوره کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها