برخی از دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ شهرداری می‌گذارند/اجرای 1300 میلیارد تومان پروژه عمرانی در ساری

تاریخ انتشار : شنبه 12 خرداد 1397 - ساعت : 06:30

کد مطلب: 50704 چاپ به اشتراگ گذاشتن

شهردار ساری در سخنرانی پیش از خطبه:

برخی از دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ شهرداری می‌گذارند/اجرای 1300 میلیارد تومان پروژه عمرانی در ساری

مازندشورا: شهردار ساری گفت: همه در سایه وحدت و همدلی باید به جریان عملگرایی برای توسعه شهر کمک کنند؛ عملگرایی فقط به توسعه شهر فکر می‌کند، دست کسی را که به توسعه شهر فکر می‌کند به گرمی می‌فشاریم.

مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﺩﺭ سخنرانی پیش از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ مرکز مازندران با بیان اینکه شهرستان ﺳﺎﺭﯼ ﺭﺍ 70 ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻢ، اظهار کرد: با هدف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ پیشرفت شهر و از بین بردن ترافیک، بیش ﺍﺯ یک‌هزار و 300 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ پرﻭﮊه ﻋﻤﺮﺍنی اعم از  4 روگذر، 10 ﺯﯾﺮﮔﺬﺭ، 16 ﺩﻭﺭﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ و ... را اﺟﺮﺍﯾﯽ کردم.

وی با عنوان اینکه ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ انجام ﭘﺮﻭﮊهﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺭﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ بود، افزود: ساری ﯾﮏ ﻣﻮزه ﻭ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ندارد، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺎده‌ﺭﻭﻫﺎ ﻧﺎبه‌ساﻣﺎﻥ است و ﻧﺒﻮﺩ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺁﺏﻫﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺒﺐ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﯿﻼﺏ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ می‌شود.

شهردار ساری با اشاره به اینکه مردم ساحل پر از نخاله و زباله شهر را قبل از احداث بوستان ملل، هیچ‌گاه از خاطر نمی‌برند، اضافه کرد: ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﺭﯼ ﺑﯽ‌ﻧﻬﺎﯾﺖ است، ﺗﻼﺵ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ است ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ که وعده می‌دهد، جامعه عمل بپوشاند.

این مسؤول با اعلام اینکه با توکل به خداوند متعال توانستیم اعتماد را میان مردم و شهرداری ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: در طول این مدت سعی‌کرده‌ام بیشتر عمل کنم تا این که فقط حرف بزنم، ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﻭه‌هاﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﺎﺭﯼ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﮐردیم و با ایجاد ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﻠﻮه‌هاﯼ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاشتیم.

عبوری با بیان اینکه با  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ بالا برده و  ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ایجاد کنیم، تصریح کرد: ﺳﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﻼﺵ شبانه روزی ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺗﻮﺍنسته ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺳﺎﺭﻭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ 269 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ 700 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1397 برساند که این بیانگر ایجاد ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، انجام  ﭘﺮﻭژه‌هاﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬر است؛ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ حساس ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺗﻮﺍنستیم ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ دهیم.

وی با اشاره به اینکه ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف ﺷﻬﺮ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪه ﺍست، تأکید کرد: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺭ نیمه شعبان، تصمیم گرفتیم تا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮیع‌تر ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊه ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ کنیم تا ﺳﺎﺭﯼ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍشته باشد و امروز ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﻞ ﻭ ﭘﺎﺭﮎ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﮑﻮﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 2 ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ در ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ.

شهردار ساری با بیان اینکه ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﺎﺭﯼ با  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻋﻤﻠﮕﺮﺍﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺮﻭﮊه‌های ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ را انجام میﺩﻫﺪ، ادامه داد: ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 50 ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻭﯾﮋه ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ می‌شود که 5 هزار ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺯ به‌کارﮔﯿﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

این مسؤول به اهمیت نیروگاه زباله سوز که امروز در شهر ساری 120 کیلو زباله را در منطقه کوهستانی دفع می‌کنند، اشاره کرد و یادآور شد: در طی  پیگیری‌ها اعتبارات زیادی بالغ بر 30 میلیارد تومان تزریق شده که همزمان با تکمیل شدن ساختمان نیروگاه به بهره‌برداری می‌رسد.

عبوری از پروژه بزرگ دیگر زیرگذر شهید سیدمصطفی علمدار در میدان هلال احمر یاد کرد و گفت: این پروژه نیز در دست اقدام است؛ ساری نیازمند طرح ویژه ترافیکی است، با احداث زیرگذر این ترافیک‌ها کمتر می‌شود، پل بزرگی در سه‌راه جویبار نیز در حال احداث است، مطالعات جامع ترافیکی در دست اجراست  و در یک فرصت کوتاه قول می‌دهم همانند پارک ملل و پل شهیدان رضایی که در مدت 100 روز به بهره‌برداری رسید، این پروژه‌ها را نیز به مرحله بهره‌برداری برسانم.

وی بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین معضلات ترافیکی «بلوار طالقانی تا میدان شهدا» با به بهره‌برداری رسیدن ادامه بلوار داراب حل خواهد شد، چند هفته‌ای کار را در شهرداری شروع کرده‌ایم تا اتوبان دیگری در شهر افتتاح شود.

شهردار ساری ادامه داد: بافت فرسوده و کهن شهر ساری در حال بازسازی است، همچنین بزرگ‌ترین پروژه پیاده‌راه کشور در مرکز مازندران از سال گذشته توسط رئیس جمهوری آغاز شده و هنوز زمان زیادی نگذشته که برخی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای اجرای آن چوب لای چرخ می‌گذارند.

این مسؤول عنوان کرد: در طول انجام این پروژه بیش از یک‌هزار و 800 متر مربع پارکینگ برنامه‌ریزی شده که بیش از 2 هزار و 500 خودرو را در خود جای می‌دهد، همچنین اشتغال‌زایی 4 هزار نفره را نیز به‌دنبال دارد.

عبوری با بیان اینکه پروژه بزرگ دیگر پارک بانوان است، تأکید کرد: بزرگ‌ترین پارک بانوان شمال کشور به وسعت 100 هزار متر مربع در بهترین نقطه شهر ساری قرار است افتتاح شود.

وی افزود: پارک جنگلی شهید زارع طبق قانون مدیریتش با شهرداری است و پارک جنگلی شهید نوبخت نیز در حریم شهرداری بوده اما متأسفانه روز به روز امکانات‌شان کاهش پیدا کرد اما بار دیگر شهرداری با همکاری اداره منابع طبیعی اقدام به بازسازی این پارک‌ها کرده است؛ همچنین شهربازی نیز ثبت سفارش شده و در دستور کار قرار دارد.

شهردار ساری تصریح کرد: با خواست مردم و پشتیبانی خوب اعضای شورا و پیمانکاران در همه نقاط شهر پروژه ادامه هدایت آب‌های سطحی آغاز شده است.

این مسؤول با اشاره به اینکه مشکلات اساسی ساری به‌صورت زیربنایی و با سرعت در حال رفع است، بیان کرد: بیش از 250 میلیارد تومان شهرداری ساری برای هدایت آب‌های سطحی هزینه کرده است، این طرح تا 2 ماه و نیم آینده تکمیل می‌شود.

عبوری در پایان گفت: اعتقاد دارم همه در سایه وحدت و همدلی باید به جریان عملگرایی برای توسعه شهر کمک کنند؛ عملگرایی فقط به توسعه شهر فکر می‌کند، دست کسی را که به توسعه شهر فکر می‌کند به گرمی می‌فشاریم؛ یکی از ارکان موفقیت‌های تیم مدیریت شهری در برابر تمام دسیسه‌هایی که می‌خواستند تا ما نباشیم، بصیرت مدیریتی نماینده ولی فقیه آیت‌الله طبرسی بود.

انتهای پیام/86048/ح


منبع : فارس - مازندران

برچسب ها : #اینکه #شهرداری #پروژه #شهردار #اشاره #ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ #ایجاد #بهره‌برداری #ادامه #مسؤول #عبوری #احداث #زباله #همچنین #ترافیکی #ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ #تومان #میلیارد #شهرستان #توسعه #ﺗﻮﻣﺎﻥ #جنگل #بلوار #سخنرانی #اقدام #افتتاح #میدان #زیرگذر #می‌کند #عملگرایی #هدایت #تکمیل #جنگلی #آب‌های #بانوان #بازسازی #تأکید #افزود #می‌دهد #اجرای #ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ #ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ #ﺗﻮﺳﻌﻪ #یک‌هزار #عنوان #می‌گذارند #اجرایی #ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ #امروز #دستگاه‌های #مازندران #ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ #ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ #تصریح #نیروگاه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : برخی از دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ شهرداری می‌گذارند/اجرای 1300 میلیارد تومان پروژه عمرانی در ساری

*

*


X https://sport45.site/