مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 5078 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 -ساعت : 12:15

چاپ به اشتراگ گذاشتن

بهرام‌غفاری در نشست مدیران کل استان‌های کشور اعلام کرد:

مسئولیت قانونی متأخر بر مسئولیت اخلاقی مهندسان است

مازندشورا: رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان با بیان این مطلب که مسئولیت قانونی متأخر بر مسئولیت اخلاقی است گفت: ابتدا یک ضرورت اخلاقی در جامعه کبیر پیش می‌آید و پس از آن اهل حرفه و کسانی که به عنوان خبرگان آن حوزه به شمار می‌روند این ضرورت را تبدیل به قواعد اخلاقی الزام‌آور می‌کنند.

مازندشورا:محسن بهرام‌غفاری در نشست مدیران کل راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور کهمردادماه سال جاری به همت معاونت حقوقی وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمانبرگزار شد گفت: نظام‌نامه مصوب تحت عنوان نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی درمهندسی ساختمان مبتنی بر تصویب‌نامه هیئت وزیران در اصلاحیه آیین نامه اجراییقانون در ماده ۲ تنظیم شده و درحال حاضر توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید و موردابلاغ قرار گرفته است.

بهرام‌غفاری در ادامه با اشاره به ارتباط موجود بین اخلاق و قانونبیان کرد: در حقیقت مسئولیت قانونی از زمان شکل‌گیری متأخر بر مسئولیت اخلاقی استبه گونه‌ای که ابتدا یک ضرورت اخلاقی در جامعه کبیر پیش می‌آید و پس از آن اهلحرفه و کسانی که به عنوان خبرگان آن حوزه به شمار می‌روند این ضرورت را تبدیل بهقواعد اخلاقی الزام‌آور می‌کنند.

وی در این راستا قابل انتقال بودن مسئولیت قانونی را دومین خصوصیت اینمسئولیت اعلام کرد و افزود: تعهد اخلاقی فراتر از تعهد قانونی است، هرحرفه‌مندیمکلف است حتی آنچه را قانون‌گذار نتوانسته ببیند و در قرارداد بین طرف‌های قرادادتکلیف آنرا تعیین کند،اجرا کند.

رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان با بیاناین مطلب که اخلاق ملتزم به رعایت قانون بوده ولی قانون ملتزم به رعایت اخلاقنخواهد بود گفت: اخلاق ما را ملتزم می‌کند تا حتما به قانون پایبند باشیم ولیقانون این کار را نمی‌کند. اگرچه ذات و جوهر قانون، اخلاقی است ولی بسیاری ازقوانین هستند که فارغ از اخلاق عمل می‌کنند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه کرد: مسئولیت قانونیاز آثار قانون بوده ولی مسئولیت اخلاقی از وجدان حرفه‌ای ناشی می‌شود اگرچه اهلحرفه خودشان بخش‌هایی را که قانون الزام نکرده مانند این نظام‌نامه، الزام می‌کنند.در حقیقت مسئولیت قانونی به شخص معینی مربوط است ولی مسئولیت اخلاقی همگانی است،ضمانت اجرایی قانون باید در خود آن تعبیه شده باشد ولی ضمانت اجرایی اخلاق پاداش وتنبیه وجدانی و اجتماعی است.

مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: همه اینتفاوت ها هست ولی وقتی سخن از مسئولیت اخلاقی به زبان می‌آوریم از قانون میثاقیسخن می‌گوییم که میان اهل حرفه دارای ارزش است. ارزش‌های مشترکی که اهل حرفه بهطور مستمر به دنبال آن هستند (هدف‌های دارای استمرار که نظام اخلاق حرقه متکلف بهرسیدن به آنها هستند را ارزش می‌گویند).

بهرام‌غفاری همچنین با بیان اینکه صفات اخلاقی حرفه‌ورزی صفاتی است کهدرستی رفتار حرفه‌ای بسته به التزام ذهنی و عملی آنهاست گفت: اصول اخلاق حرفه‌ایاستاندارد رفتار و ارزش‌های شخصی و شغلی قابل قبول حرفه است، رفتار حرفه‌ای شیوهرفتار با کارفرمایان، مهندسان، بنگاه‌های مهندسی ساختمان، همکاران و اشخاص تحتمدیریت خود، جامعه و محیط زیست بوده که به انجام و ارائه خدمت و اخذ تصمیمات نیزاطلاق می‌شود.

وی در ادامه استقرار رفتار اخلاقی بین اهل حرفه، ایجاد فرصت‌های برابرحرفه‌ای، عدالت جمعی، شوق به تعالی و حرفه‌ورزی رقابتی را نمونه‌هایی از ارزش‌هایموجود در این نظام‌نامه اعلام کرد و گفت: صفاتی مانند درست‌کاری، صداقت، دقت ومراقبت، احترام و جوابگو بودن از سلسله صفاتی هستند که در حقیقت از اخلاق عمومیگرفته شده‌اند نه از علم اخلاقی.

رئیس کارگروه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان در ادامهسخنانش مسئولیت نسبت به نتیجه و مسئولیت نسبت به نرم هایی از حیث دقت را گونه‌هایمتفاوت مسئولیت دانست و اظهار کرد: جمعی بودن مسئولیت یکی دیگر از خصوصیات این بخشاست که در صورت اجرای آن مصون بودن از خطرات، مطمئن شدن محیط کار در برابر فشارکار، دلیری مهندس و عمل سرافرازانه نسبت به وظایف، کمک به گسترش محیطمنصفانه، پایداری و اعتبار حرفه از طریق نظام پایش همگانی وخویش‌پایی فردی را بهوجود می آورد

وی در پایان در خصوص محتوای نظام‌نامه حرفه‌ای نیز گفت: تعاریف تعدادیاز مصطلحات، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسین ساختمان و شیوه احراز نقضنظام نامه اخلاق حرفه‌ای بخش‌های متفاوت و قابل اهمیت و توجه این نظام‌نامه بهشمار می‌رود.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : اخلاقی - مسئولیت - اخلاق - قانون - حرفه‌ای - ساختمان - نظام‌نامه - رفتار - قانونی - بهرام‌غفاری - ملتزم - اعلام - شهرسازی - ادامه - صفاتی - حقیقت - الزام - اگرچه - ارزش‌های - دارای - مانند - همگانی - مهندسی - اجرایی - حرفه‌ورزی - ضمانت - رعایت - جامعه - حقوقی - عنوان - مهندسان - متأخر - مدیران - ضرورت - اهلحرفه - آیین‌نامه - پیش‌نویس - تدوین - کارگروه - مقررات -

نظر شما در مورد : مسئولیت قانونی متأخر بر مسئولیت اخلاقی مهندسان است

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها