مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 5685 -تاریخ انتشار : دوشنبه 01 شهریور 1395 -ساعت : 13:46

چاپ به اشتراگ گذاشتن

رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم:

تحقق اخلاق مهندسی نیازمند پیگیری رسانه های دغدغه مند است

مازندشورا: یکی از مهمترین عوامل رشد و اعتلای مشاغل مختلف را باید در میزان اعتماد مردم به آن ها دانست.بی گمان مقبولیت و پذیرش عمومی رمز توفیق هر حرفه است.اهتمام به اخلاق حرفه ای می تواند راه این اعتماد را تسهیل سازد .

مازندشورا:مهندس امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم در گفت و گوبه چگونگی تحقق این مهم اشاره دارد که از نظر می گذرانید:

•به نظرشما تعریفی که مهندسان از اخلاق حرفه ای دارند چقدر با مفهومی که مردم عادی از آندر ذهن دارند متفاوت است؟

خوشبختانه باید بگویم به نظر می رسد به دلیل غنای فرهنگ اسلامی-ایرانی، مردم ما و بالتبع مهندسان مفهوم مناسبی از اخلاق در ذهن دارند. فضایلی ازقبیل انصاف، صداقت و وجدان کاری مورد فهم همه مردم مسلمان ماست که در طی فرهنگ وتمدن دیرینه ایرانی و اسلامی فرا گرفته و آن را لازم الاجرا می دانند. منتهی به نظرمی رسد تفاوت مساله در مصداق یابی این مفاهیم است. در برخی مشاغل، مردم می توانندرفتار اخلاقی مناسب و یا مصداق یک فضیلت اخلاقی را تشخیص دهند. مثلاً مردم دریافته اند که لازمه انصاف برای یک بقال آن است که سودیکمتر از یک مقدار خاص برای کالای ارایه شده مورد نظر قرار دهد. ولی در مورد برخی مشاغلپیچیده و تخصصی، تعیین دقیق این رفتار برای مردم عادی کمتر ممکن است. به نظر شماآیا مهندس ساختمان منصف کسی است که برای مالکی که گرفتاری مالی دارد، کمتراستانداردهای مهندسی را مدنظر قرار دهد تا ساختمانش با هزینه کمتر ساخته شود؟ یااستانداردهای ساختمان را همچنان مورد تاکید قرار دهد؟ در این موارد حرفه ای،مهندسان با توجه به تخصص قرار است که بتوانند بهتر رفتار درست اخلاقی راتشخیص و سپس به کار ببرند.

•آیا ممکناست بافت و زمینه مثلاً اجتماعی در حکم اخلاقی موثر باشد؟

بله. امکان دارد یک مهندس در یک استان خاص و در یک زمان خاص به دلیل شرایطو بافت خاصی که یک مساله مهندسی در آن ایجاد شده است تصمیم اخلاقی الف را بگیرد،ولی مهندس دیگر آن مساله را بخاطر شرایط دیگر حاکم به گونه دیگر حل کند و تصمیماخلاقی ب را بگیرد. این بدان معناست که بافت و زمینه(context) در حکم اخلاقی موثر است.

•به نظرشما اولویت های اخلاق حرفه ای برای مهندسان چیست؟

پاسخ به این پرسش آسان نیست. چه بسا برای پاسخ مناسب به این پرسشنیازمند پژوهش در این حوزه هستیم. در یک نگاه اجمالی، اگر بخواهیم اولویت بندیکنیم، به نظر می رسد پژوهش در این حوزه از اولویت های اول است. تعیین ماهیت اخلاق مهندسیو ابعاد آن، تعیین اصول و ارزش های موجود در حرفه مهندسی، روش های حل مسأله دراخلاق مهندسی در هماهنگی با معارف اخلاقی دینی و مناسب با مقتضیات و نیازهایکشور و مباحثی از این جمله از اولویت های مهم حرفه مهندسی در کشور است. باید توجهکنیم که سابقه اخلاق مهندسی به عنوان یک علم مستقل در دنیا به سی سال نمی رسد.

اولویت دیگر مساله آموزش است. علیرغم مصوبه وزارت علوم در سال 1388،در دانشگاه های مهندسی کشور به جز معدودی، اخلاق مهندسی تدریس نمی شود. چون نهکتاب درسی مناسب وجود دارد و نه استادی که بتواند در این حوزه به نحو مناسب درس بدهد.در سازمان نظام مهندسی نیز ما همین کمبود را مشاهده می کنیم. ما باید بتوانیممهندسانمان را با مسوولیت های اخلاقی حرفه مهندسی آشنا کنیم. باید بتوانیم به آنها یاد بدهیم که چگونه در موقعیت های حرفه ای به نحو اخلاقی تصیم بگیرند.

مساله سوم به نظرمن، ایجاد ساختارهای لازم برای مدیریت و کنترل اخلاقیاست. ما باید با تشکیل ساختارهای مناسب در مهندسی مثل انجمن اخلاقی مهندسی کشور، کمیتهاخلاق مهندسی در شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی استان ها بتوانیم اخلاق رانهادینه کنیم.

•اولویتهای مردم در خصوص رعایت اخلاق مهندسان چیست؟

فکر می کنم برخلاف گذشته که شاید پذیرش یک مهندس برای رعایت مقرراتملی ساختمان کمی توسط مردم دشوار بود و نیاز به فرهنگ سازی به عنوان اولویت مطرحبود، امروز یکی از اولویت ها و دغدغه هایی مردم دارند این است که مهندس، چه طراح چهناظر و چه مجری، خدمت مهندسی را که به مردم ارایه می کند صحیح و کامل انجام دهد وحتی به عنوان یک مشاور امین هر جا که نیاز باشد به مردم در حوزه تخصص خود مشورتلازم را ارایه کند؛ بنابراین بر خلاف گذشته که باید برای پذیرش اصل خدمت مهندسیتلاش انجام می گرفت، امروز برای ارتقای کیفیت مطالبه هست و عمدتاً، البته به جزعده کمی که در هر قشری ممکن است وجود داشته باشد، به دنبال استفاده مطلوب از خدمتتخصصی و مهندسی هستند.

•آیامهندسان توانسته اند حداقل انتظارات مردم در خصوص رعایت اخلاق حرفه ای را رعایتکنند؟

به نظر می رسد منظور میزان رضایت از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسیاست. در این زمینه پژوهشی صورت نگرفته است. ما امیدواریم با توجه و تاکید اخیر بر اخلاقمهندسی پژوهش های میدانی از این قبیل صورت بگیرد و با بازتاب های اجتماعی به نحوعلمی آشنایی بیشتری پیدا کنیم. چون آنچه امروز ملاک رضایتمندی قرار گرفته، نمیتواند ملاک صحیح برای قضاوت باشد. نکته ای که خوب است به آن توجه شود، این است کهامروزه با توجه به اینکه اخلاق حرفه ای و مهندسی هم به عنوان مطالبه عمومی و هم درحوزه مهندسی و هم به ویژه در دولت و وزارت راه و شهرسازی مورد توجه واقع شده، میتوان ادعا کرد که کاستی های گذشته جامعه مهندسی در این زمینه نیز قابل جبران است وامیدوارم شاهد برآوردن حداقل انتظارات مردم در خصوص رعایت اخلاق حرفه ای بیش ازپیش باشیم.

•به نظرشما آیا مردم نسبت به مهندسان و چگونگی رعایت اخلاق آن ها بی اعتمادند؟

ابتدا اجازه بدهید مقدمه ای را عرض کنم. اخلاق حرفه ای بر خدمت مداربودن حرفه به طور اساسی تاکید می کند. اصولاً حرفه ها به وجود می آیند که نیازهای ضروریمردم همچون حفظ و ایجاد سلامتی(پزشکی) و حمایت و دفاع از عدالت و حقوق افراد وگروه ها( وکالت) را فراهم سازند. مهندسی هم برای کمک به سلامتی، ایمنی و رفاه مردمایجاد شده است. قرار است مهم ترین هدف مهندسان حرفه ای ساختمان کمک به ساختساختمانی باشد که برای مردم سلامتی( در مقابل عوارضی همچون زلزله)، رفاه و ایمنیبیاورد. راجع به پرسش شما در خصوص اعتماد مردم به مهندسان ساختمان، مامشاهده می کنیم که در بیشتر اوقات مردم با مهندسان همراهی می کنند. طرح ها و راهکارهای مهندسان در حوزه ساختمان در یک رشد معنادار نسبت به سالیان گذشته مورد توجهو پیروی مردم است. اگر این اعتماد نبود، حتی با اجبار قانونی، مردم مهمترین سرمایهزندگی-مسکن- خود را به آن ها نمی سپردند.

•برای جلباعتماد مردم به فعالیت مهندسان چه باید کرد؟

برای پاسخ به سوال، من با اجازه شما پرسش را کمی تغییر می دهم. من جایشما باشم اینطور سوال می کنم؛ «برای ارتقای کیفیت خدمات مهندسی باید چه کارهاییصورت بگیرد تا موجب ارتقای سلامت، ایمنی و رفاه عمومی می شود و حقوق مردم رعایتگردد؟» البته با این پیش فرض که با ارتقای این ارزش ها در خدمات مهندسی، میزانرضایت و اعتماد عمومی از مهندسان افزایش می یابد. اگرچه مستحضر هستید که متاسفانههمواره اقلیتی وجود دارند که رضایت و اعتمادشان، فقط در صرف هزینه کمتر برای خدماتمهندسی است و توجهی به کیفیت محصول و در نتیجه ارزش های ایمنی و سلامتی و رفاهندارند. مثل بساز و بفروش ها یا افراد کم اطلاعی که بدنبال ساخت خانه های بی کیفیتو البته ارزان هستند. طبیعیاست که آنها از رعایت استانداردها و پیروی از قوانین و در نتبجه از مهندسان اخلاقیرضایت خاطر نداشته باشند.

با این نگاه اصلاح یافته از رعایت اخلاق در خدمات مهندسی، به نظر میرسد ما برای ارتقای کیفیت محصولات مهندسی- مثلاً ساختمان- در همه حوزه های مرتبط بامهندسی باید ارزیابی جامع داشته باشیم. در حوزه های کلان که مرتبط با ساخت ساختماناست، از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و دانشگاه ها که امر آموزش و پژوهشرا برعهده دارند، تا حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای ماموریت واختیاراتمان . ما باید بتوانیم در کنار توجه به رشد اخلاقی سازمان نظام مهندسی بهاموری که مستقیم موجب رشد کیفیت محصولاتمان و ارتقای کیفی خدمات مهندسی می شودتوجه ویژه داشته باشیم.

اینجانب با توجه به عمر 20 ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان و رشدمستمر این خدمات در این سازمان حرفه ای، شخصاً به این رشد کیفی و در نتیجه رشد اعتمادو رضایت مردم بسیار امیدوارم. البته این موضوع نیازمند رصد و پیگیری جدی رسانه هایمتعهد و دغدغه مند در این زمینه هم هست. در پایان با تشکر از دست اندرکارانروزنامه قدس که در این موضوع پیش قدم شده و به مقوله بسیار مهم اخلاق مهندسی توجهکردند، امیدوارم روزنامه شما نیز در این زمینه ایفای نقش موثر کرده و مطالبه اخلاقحرفه ای در حوزه مهندسی را به عنوان یک اولویت بسیار مهم مدنظر قرار داده و درترویج و گسترش اخلاق مهندسی موفق و موید باشید.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - اخلاق - مهندسان - اخلاقی - ساختمان - اولویت - رعایت - دارند - ارتقای - مناسب - زمینه - مهندس - خدمات - مساله - عنوان - کیفیت - بگیرد - گذشته - البته - استان - سلامتی - تاکید - پژوهش - عمومی - وزارت - باشیم - ایجاد - مثلاً - فرهنگ - امروز - نظرشما - دغدغه - بسیار - اعتماد - ایمنی - تعیین - ارایه - مطالبه - بتوانیم - رضایت - افراد - مرتبط - امیدوارم - موضوع - نتیجه - پیروی - اجازه - همچون - انتظارات - شهرسازی - چیست؟ - ایرانی - انصاف - گرفته - اسلامی - چگونگی - نیازمند - پیگیری - رسانه - مصداق - رفتار - دانشگاه - ساختارهای - پذیرش - آموزش - اجتماعی - مدنظر - هزینه - حداقل -

نظر شما در مورد : تحقق اخلاق مهندسی نیازمند پیگیری رسانه های دغدغه مند است

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها