مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 6101 -تاریخ انتشار : شنبه 13 شهریور 1395 -ساعت : 11:56

چاپ به اشتراگ گذاشتن

«صما»بندهای پیشنهادی در اصلاح قانون نظام مهندسی را بررسی می‌کند:

تشکیل نظام مهندسی در شهرها جنبه مالی دارد/ مجری ذی‌صلاح دکوراتیو مهندسی نیست

مازندشورا: صما- در چند روز گذشته بازنگری قوانین نظام‌مهندسی در کمیسیون عمران کلید خورد و به گفته برخی از نماینده کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی این پیشنهادها در 30 بند مختلف ارائه ‌شده است؛ که از اهم این بندها می‌توان به رسیدگی به بحث مجری ذی‌صلاح، تشکیل سازمان نظام‌مهندسی در هر شهر و چهارساله شدن انتخابات هیئت‌مدیره سازمان های نظام مهندسی اشاره کرد.

مازندشورا:

به گزارش «صما»اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مهندسی ساختماندر سال جاری محسوب می‌شود که اگر بتوان به درستی از این فرصت بدست آمده استفادهکرد، تحولی اساسی در صنعت ساختمان بوقوع خواهد پیوست.

این اقدام در سالگذشته نیز شکل گرفته و با برگزاری جلسات متعدد در کمیسون عمران و هم اندیشی سازمان‌هاینظام مهندسی ساختمان استان‌ها روانه مجلس شورای اسلامی شد که در نهایتا این لایحهرد شد.

اما با تشکیل مجلسدهم شورای اسلامی این طرح دوباره روانه مجلس شد و طرح اصلاح قانون نظام مهندسیتصویب شد و این در حالی است که پیش نویسی که روی میز کمیسیون عمران مجلس شورایاسلامی در حال حاضر قرار دارد نیز مورد قبول همه اعضای این کمیسیون نیست. حال ازآنجایی که برخی از مهندسان معتقدند که قانون نظام مهندسی با گذشت 20 سال از اجرایآن همچنان قانونی جامع و کارآمد است و تنها نحوه اجرایی آن باید اصلاح شود؛ آیااصلاح این قانون ضروری است؟ و نیز از آنجایی که هر استان، سازمان نظام مهندسی خودرا دارد، آیا نیاز است این سازمان در هر شهر تشکیل شود؟ «صما» در این گزارش بهبررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و پیشنهاد تشکیل سازمان نظام‌مهندسی در هر شهرپرداخته است.

تصمیم‌گیری‌هایمنطقه‌ای در پی تشکیل نظام‌مهندسی در شهرها

سید احسن علوی، عضوکمیسیون عمران معتقد است: مسئولیت مجری ذیصلاح موضوع دکوراتیو و تزیینی نیست؛ کهبین تقویت و عدم تقویت آن دچار شک شویم. این موضوع یک مسئله ملی است و اهمیت بهاین مسئولیت باعث می‌شود تغییرات عمده‌ای در کیفیت ساخت‌وساز داشته باشیم.

در حالی که هراستان، سازمان نظام مهندسی خود را دارد، آیا نیاز است این سازمان در هر شهر تشکیلشود؟ این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر درشهرستان‌ها دفاتر نمایندگی زیر نظر هیئت‌مدیره استان فعالیت می‌کنند و در خصوصامور به‌صورت متمرکز و واحد تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما اگر این دفاتر به سازمان نظام‌مهندسیتبدیل شوند و احساس استقلال کنند، ممکن است حتی مخالف با نظرات اعضای هیئت‌مدیرهاستان تصمیم‌گیری و دردسرهای بیشتر برای سازمان نظام‌مهندسی استان ایجاد کنند؛بنابراین اداره کردن آن‌ها دشوار خواهد بود. حتی در شرایط فعلی دفاتر شهرستان‌هاگاهی موارد اقداماتی انجام می‌دهند که برخلاف تصمیمات هیئت‌مدیره است؛ بنابرایناگر احساس استقلال کنند، این وضعیت تشدید می‌شود و از نظام‌مهندسی استان اصلاًتبعیت نمی‌کنند. درنهایت به نظر می‌رسد عملیاتی شدن این موضوع منجر به تصمیم‌گیری‌هایمنطقه‌ای می‌شود و این رویکرد مشکلات هیئت‌مدیره استان را بیشتر خواهد کرد و اعضانیز با برخوردهای دوگانه مواجه می‌شوند. بنابراین با متمرکز بودن نظام‌مهندسیاداره امور و اعضا آسان‌تر خواهد بود.

در حال حاضرانتخابات هیئت‌مدیره نظم مهندسی به‌صورت سه‌ساله است آیا شما با انتخابات چهارسالهموافق هستید؟

بنده معتقدمانتخابات باید دوسالانه باشد تا با توجه به کم‌کاری یا عدم تلاش هیئت‌مدیره بتوانجلوی ضرر را گرفت؛ اما با توجه به این‌که این موضوع می‌تواند هزینه‌بر باشد. اگربه همان شکل سه سالانه باقی بماند بهتر است.

ارتقای جایگاه مجریذی‌صلاح با چه راهکار هایی می‌خواهد در اصلاح قانون نظام مهندسی صورت گیرد؟

متأسفانه در کشورما هرکسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت‌وساز شده است و این یعنی ما بخش مهمی از کاررا که مجری ذی‌صلاح است رها کردیم و تمرکز را بر ناظر ذی‌صلاح گذاشته‌ایم و آنچهاهمیت دارد الزامی شدن مجری ذیصلاح است و پروانه را نباید به صاحب‌ملک و سرمایه‌گذارداد بلکه باید به سازنده ذی‌صلاح داد. به‌طورکلی باید جایگاه مجری ذی‌صلاح جابیفتد زیرا جامعه هنوز به‌صورت جد، به اهمیت و جایگاه مجری ذی‌صلاح پی نبرده است.همگان باید بدانند مسئولیت مجری ذی‌صلاح موضوع دکوراتیو و تزیینی نیست؛ که بینتقویت و عدم تقویت آن دچار شک شویم. این موضوع یک مسئله ملی است و اهمیت به اینمسئولیت باعث می‌شود تغییرات عمده‌ای در کیفیت ساخت‌وساز داشته باشیم.

شهرها با تشکیلنظام‌مهندسی می‌خواهند به اختیارات مالی برسند

کورش لطفی، رئیسسازمان نظام‌مهندسی استان خوزستان معتقداست: یکی از علل اجرایی نشدن پیش‌بینی‌هایقانون در مورد انعقاد قرارداد میان مالکان و مجریان ذی‌صلاح این است که در برخی ازبخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بدون اینکه پتانسیل‌ها و توانایی‌های سازمان نظام‌مهندسیمورد ارزیابی قرار بگیرد، وظایفی برای آن پیش‌بینی‌شده است.

پیشنهاد تشکیل نظام‌مهندسیدر شهرها که در اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح شده را چگونه ارزیابی می کنید؟

در حال حاضر تمامشهرها دفاتر نظام‌مهندسی دارند و به‌راحتی می‌توانند به فعالیت‌های خود برسند حالبه نظر می‌رسد شهرها به دلیل دست یافتن به استقلال، اختیارات بیشتر مالی ومسئولیتی پیگیر تشکیل نظام‌مهندسی باشند؛ اما شاید بزرگ‌ترین دلیل این پیگیری‌هاافزایش اختیارات مالی باشد. در غیر این صورت در حال حاضر به تعداد استان‌های کشور،سازمان نظام‌مهندسی و همچنین یک شورای مرکزی وجود دارد. اگر قرار باشد به تعدادشهرستان‌های کشور هم نظام‌مهندسی تشکیل شود، سازمان‌دهی و مدیریت این سازمان‌ها بهدلیل تنوع نظرات و سلیقه‌ها دشوار خواهد بود؛ بنابراین تعداد 31 سلیقه در سطح کشورکافی است و با تشکیل سازمان نظام‌مهندسی مستقل در شهرستان‌ها موافق نیستم. هرچندبومی‌سازی آیین‌نامه‌ها و مقررات اقدام مناسبی است، اما نه در حدی که نظام‌مهندسیشهرستان‌ها تشکیل شود؛ بنابراین تشکیل نظام‌مهندسی شهرستان‌ها کمکی به سازمان نمی‌کند.در حال حاضر در برخی از شهرها بیشتر از 50 تا 100 مهندس وجود ندارد. یک شهر چگونهمی‌تواند با این تعداد اعضا بهره‌وری مناسبی داشته باشد. درنهایت باید گفت شهرهابا تشکیل نظام‌مهندسی می‌خواند به اختیارات مالی برسند

یکی از بند هایمطرح شده در اصلاح قانون نظام مهندسی، ارتقا جایگاه مجری ذی صلاح است. این امرچگونه حاصل می‌شود؟

در واقع آن دسته ازمهندسان که به‌عنوان مجری ذی‌صلاح انتخاب می‌شوند باید علاوه بر قبولی در آزمون ودارا بودن پروانه اشتغال به کار، از تجربه و امکانات کافی برای اجرا نیز برخوردارباشند، زیرا در غیر این صورت مالک یا کارفرما زمانی که با مهندسی فاقد این شرایطمواجه شوند، با تصور این موضوع که این مهندس از توانایی لازم برخوردار نیست وسپردن اجرا به این فرد به‌صرفه نخواهد بود، خود با تشکیل اکیپی از عوامل مختلفاقدام به ساخت‌وساز می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از علل اجرایی نشدن پیش‌بینی‌هایقانون در مورد انعقاد قرارداد میان مالکان و مجریان ذی‌صلاح این است که در برخی ازبخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بدون اینکه پتانسیل‌ها و توانایی‌های سازمان نظام‌مهندسیمورد ارزیابی قرار بگیرد، وظایفی برای آن پیش‌بینی‌شده است. همین موضوع موجب شدهکه در سال‌های اخیر موضوع مجریان ذی‌صلاح آن‌طور که بایدوشاید اجرایی نشود؛بنابراین ارتقای جایگاه مجری ذی‌صلاح می‌تواند در بهبود اوضاع ساخت‌وساز مؤثرباشد.

انتهای خبر/

کد خبر:0227


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - تشکیل - نظام‌مهندسی - ذی‌صلاح - قانون - موضوع - اصلاح - شهرها - استان - ساخت‌وساز - جایگاه - هیئت‌مدیره - اختیارات - اجرایی - بیشتر - ارزیابی - دفاتر - اهمیت - برسند - استقلال - به‌صورت - مجریان - عمران - ساختمان - تقویت - دکوراتیو - پیشنهاد - بنابراین - مسئولیت - می‌رسد - تعداد - شورای - می‌کند - مالکان - قرارداد - پروانه - انعقاد - پیش‌بینی‌هایقانون - اینکه - پیش‌بینی‌شده - وظایفی - شهرستان‌ها - مناسبی - مهندس - بگیرد - نظام‌مهندسیمورد - دستورالعمل‌ها - ارتقای - پتانسیل‌ها - توانایی‌های - ازبخشنامه‌ها - گزارش - مسئله - تغییرات - عمده‌ای - کیفیت - نیست؛ - تزیینی - کمیسیون - اسلامی - تصمیم‌گیری‌هایمنطقه‌ - ذیصلاح - روانه - باشیم - اعضای - دشوار - درنهایت - می‌شوند - نظرات - احساس - چگونه - اقدام - متمرکز - تصمیم‌گیری - می‌تواند -

نظر شما در مورد : تشکیل نظام مهندسی در شهرها جنبه مالی دارد/ مجری ذی‌صلاح دکوراتیو مهندسی نیست

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها