• «قاسم قاسمي»؛ ظرفیت و فرصتی که نباید از دست برود

  • «قاسم قاسمي»؛ ظرفیت و فرصتی که نباید از دست برود

    مازندشورا: مهم‌ترین دستآورد قاسم قاسمی در این مدت، اثبات این نکته است که اعتماد به نیروی مدیریت‌های جوان، اگر براساس شایستگی باشد، و آن مدیر جوان هم قدر موقعیت و امکان اثرگذاری را بداند، اتفاقات به مراتب بهتری برای مجموعه و مردم رخ خواهد داد.

فیلتر : نمایش همه